Το Ίδρυμα Προώθησης ΄Ερευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 10ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (Cut-Off-Date) του Προγράμματος «EUROSTARS», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 4η Απριλίου 2013, ώρα 20:00 (C.E.S.T).

Συναφώς αναφέρεται ότι, το Πρόγραμμα EUROSTARS αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA που εντάσσεται στα πλαίσια του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο προβλέπει την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τις χώρες – μέλη της Ένωσης και την ΕΕ. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 33 ευρωπαϊκές χώρες. Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση «Τεχνολογικά Καινοτόμων» μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες. Με βάση τον ορισμό που έχει υιοθετήσει το Πρόγραμμα EUROSTARS, «Τεχνολογικά Καινοτόμος» Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (R&D Performing SME), είναι επιχείρηση της οποίας το 10% του προσωπικού πλήρους απασχόλησης δραστηριοποιείται στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης ή/και το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών επενδύεται σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Τα έργα EUROSTARS καλύπτουν όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για συμμετοχή στο Πρόγραμμα EUROSTARS και τη δέσμευσή της για χρηματοδότηση κυπριακών φορέων που θα συμμετέχουν σε πετυχημένες προτάσεις με ποσό ύψους 500.000 Ευρώ ετησίως. Η Δράση «EUROSTARS Κύπρου» του Προγράμματος «EUREKA Κύπρου», της ΔΕΣΜΗΣ Προγραμμάτων 2009-2010 του ΙΠΕ, προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της συμμετοχής κυπριακών φορέων στο Πρόγραμμα EUROSTARS.

Εκ μέρους του Δικτύου Συνεργασίας, την ευθύνη υποβολής της πρότασης, αναλαμβάνει η Συντονίστρια ΜΜΕ, η οποία θα πρέπει να πληροί τον ορισμό για τις «Τεχνολογικά Καινοτόμες» ΜΜΕ. Η υποβολή της πρότασης Έργου γίνεται  ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία EUREKA, η οποία φέρει και την ευθύνη της αξιολόγησης των προτάσεων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή στον ιστοχώρο του Προγράμματος EUROSTARS (www.eurostars-eureka.eu) για πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα έντυπα. Η γλώσσα υποβολής είναι η Αγγλική. Κατόπιν παράκλησης της Γραμματείας του Προγράμματος EUROSTARS, προς τα Εθνικά Γραφεία EUREKA, οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως υποβάλουν εγκαίρως τις προτάσεις τους ούτως ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπερφόρτωσης του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων.

Για την καλύτερη προετοιμασία των προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως μελετήσουν τα ακόλουθα έντυπα, τα οποία διατίθενται στον ιστοχώρο του ΙΠΕ (http://www.research.org.cy/EL/cy_research_fund/20092010/pilllar3/eureka_/eurostars/index.html):

  • την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων κωδικό EUREKA/EUSTAR/0113
  • την «Προκήρυξη της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010»
  • την «Εγκύκλιο Διαχείρισης Έργων EUROSTARS»
  • το «EUROSTARS Programme Document»
  • το έγγραφο «Guidelines for Applicants»
  • τα έγγραφα «EUROSTARS Consortium Agreement  Skeleton και Checklist»
  • το έγγραφο «Guidelines for Assessment»

Συστήνεται όπως οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος, κ. Μαρίνο Πορτοκαλλίδη (Τηλ: +35722-205052, E-mail: mportokallides@research.org.cy).