Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας (μέλος ΟΕΒ) ως Εθνικός Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας (EOQ) στην Κύπρο, προκηρύσσει το βραβείο «CYPRUS QUALITY LEADER OF THE YEAR 2014”. Το Βραβείο θα απονεμηθεί σε ανώτερο ή ανώτατο στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα (όχι κατ’ ανάγκη Quality manager) που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, είτε είναι μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας είτε όχι, ο οποίος προωθεί, κατά τεκμήριο, την ποιότητα στην επιχείρηση ή τον οργανισμό του.

Ο «Quality Leader of the Year» είναι θεσμός που καθιερώθηκε από τον EOQ. Βάσει της διαδικασίας αυτής ανακηρύσσεται κάθε χρόνο ο European Quality Leader of the Year από τους Εθνικούς Αντιπροσώπους – Μέλη του EOQ. Κατά τον EOQ “ A Quality Leader is a Leader in an organization having succeeded in moving the organization to success for the different stakeholder through his leadership and through the change and Quality Processes he has implemented directly though his team.”

Υποβολή Προτάσεων Υποψηφιότητας
Προτάσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από εκλεκτορικό σώμα αποτελούμενο από εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ακαδημαϊκούς, συμβούλους ποιότητας, εκπροσώπους επιχειρήσεων που είναι μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας. Κάθε ένας από τους ανωτέρω έχει δικαίωμα να προτείνει από έναν έως πέντε υποψήφιους για το Βραβείο. Υποβολή υποψηφιότητας μπορεί να γίνει και απευθείας από τους άμεσα ενδιαφερόμενους είτε από τις επιχειρήσεις ή οργανισμούς όπου αυτοί εργάζονται.

Φάκελος Υποψηφιότητας
Ο φάκελος υποψηφιότητας συμπληρώνεται από τους ίδιους τους υποψήφιους που έχουν αποδεχθεί τη συμμετοχή τους στη διαδικασία και περιλαμβάνει την αίτηση συμμετοχής (application form) και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (CV).

Σημαντικές Ημερομηνίες (προθεσμίες)
– Υποβολή εντύπου υποψηφιοτήτων: 13 Οκτωβρίου 2014
– Απάντηση προτεινόμενων υποψηφίων: 20 Οκτωβρίου 2014
– Αποστολή φακέλου υποψηφιότητας: 27 Οκτωβρίου 2014

Βρείτε εδώ τα σχετικά έντυπα, 1, 2, 3.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν μέσω fax (22 66 94 59) ή e-mail (mgregoriou@oeb.org.cy) στις υπηρεσίες του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας

Για περισσότερες πληροφορίες και για εξασφάλιση των εντύπων συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας (Μιχάλης Γρηγορίου) στο τηλ. 22 66 51 02.