Το Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus) προκηρύσσει τον διαγωνισμό για τα «Κυπριακά Βραβεία Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Βιωσιμότητας». Ο διαγωνισμός θα διοργανωθεί  φέτος για δεύτερη φορά σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, η οποία από τις 7/10/2020 έχει καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως η αρμόδια δημόσια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ).

Ο διαγωνισμός που γίνεται στο πλαίσιο του θεσμού που καθιέρωσε το CSR Cyprus (Μέλος της ΟΕΒ) για την προώθηση Καλών Πρακτικών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας, έχει ως στόχο:

  • την απονομή Βραβείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας ως μια διαδικασία αναγνώρισης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που επιφέρουν αφενός κοινωνικά/περιβαλλοντικά, αφετέρου επιχειρηματικά οφέλη και μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα υιοθέτησης αντίστοιχων προσεγγίσεων και από άλλες επιχειρήσεις.
  • την δημιουργία Καταλόγου Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας, εντός του οποίου θα καταγραφούν καλές πρακτικές επιχειρήσεων που θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής και θα πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Στόχος του θεσμού, είναι η ανάδειξη της συμβολής των επιχειρήσεων στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν, τόσο τις ίδιες, όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας.

Οι Καλές Πρακτικές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: [i] Στρατηγική Προσέγγιση Πρακτικής, [ii] Υλοποίηση Πρακτικής, [iii] Αποτελέσματα Πρακτικής. Οι πρακτικές που θα λαμβάνουν συνολικό βαθμό αξιολόγησης ίσο ή μεγαλύτερο του 60% (εξήντα τοις εκατό) θα είναι επιλέξιμες για βράβευση. Οι νικητές των βραβείων θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή το καλοκαίρι του 2021.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλες ανεξαιρέτως τις οντότητες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Κύπρο. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/ οργανισμοί μπορούν να  συμμετάσχουν στο θεσμό με την υποβολή μέχρι και ΔΥΟ καλών πρακτικών, με την προϋπόθεση ότι αφορούν ξεχωριστά προγράμματα και οι καλές πρακτικές εφαρμόστηκαν στην Κύπρο. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του CSR Cyprus και να αποστείλουν την αίτησή τους στο info@csrcyprus.org.cy το αργότερο μέχρι τις 19η Φεβρουαρίου 2021 (νέα ημερομηνία) στις 18:00.

Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με το διαγωνισμό, τον Οδηγό και τα έντυπα του διαγωνισμού, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του CSR Cyprus: https://bit.ly/2LvQlCK