Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας. Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας εντοπίζουν και επιβραβεύουν τους πιο επιτυχημένους φορείς προώθησης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, προβάλλουν τις βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές επιχειρηματικότητας, ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την προστιθέμενη αξία της επιχειρηματικότητας και λειτουργούν ως πηγή ενθάρρυνσης και έμπνευσης για επίδοξους επιχειρηματίες.

Κανόνες συμμετοχής

 • O διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλες τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές  αρχές της Ε.Ε.  Οι οντότητες που έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εθνικούς οργανισμούς, κωμοπόλεις, πόλεις, περιφέρειες και κοινότητες, καθώς και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ανάμεσα σε δημόσιες αρχές και επιχειρηματίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και επιχειρήσεις.
 • Το μέγιστο μήκος της αίτησης συμμετοχής, όπως περιγράφεται στο δελτίο συμμετοχής , πρέπει να τηρείται.
 • Υλικό σε  εκτυπωμένη μορφή δεν θα γίνεται δεκτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το ανώτατο επιτρεπτό όριο συνδέσμων που εμπεριέχεται στο ηλεκτρονικό δελτίο συμμετοχής ανέρχεται στους πέντε συνδέσμους.
 • Οι συμμετοχές στο ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε

Οι συμμετοχές θα αξιολογούνται με βάση τα εξής κριτήρια:

 1. Πρωτοτυπία και εφικτότητα: γιατί είναι επιτυχημένο το έργο; Ποιες είναι οι καινοτόμες πτυχές του;
 2. Επίδραση στην τοπική οικονομία: παροχή αριθμητικών στοιχείων για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών όσον αφορά την επιτυχία.
 3. Βελτίωση στις σχέσεις των ενδιαφερόμενων μερών της περιοχής: από την υλοποίηση της πρωτοβουλίας ωφελήθηκαν περισσότερα από ένα ενδιαφερόμενα μέρη; Γιατί συμμετείχαν και σε ποιο βαθμό;
 4. Δυνατότητα εφαρμογής σε άλλο πλαίσιο: θα μπορούσε αυτή η προσέγγιση να επαναληφθεί στην ίδια περιοχή και σε άλλο μέρος της Ευρώπης;

Επιπρόσθετα, θα πρέπει οι υποψήφιοι να παρουσιάσουν με ποιο τρόπο οι δράσεις τους έχουν διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα και  έχουν προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής τους κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας.

Οι κατηγορίες των βραβείων στις οποίες μπορείτε να διαγωνιστείτε είναι:

 • Προώθηση της Επιχειρηματικότητας: επιβραβεύονται  πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίες προωθούν την επιχειρηματική αντίληψη, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους και γυναίκες.
 • Επένδυση στις Δεξιότητες: επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, που στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρηματικών,  τεχνικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων.
 • Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος: επιβραβεύονται καινοτόμες πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, που προάγουν το ξεκίνημα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, απλοποιούν τη νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες για επιχειρήσεις και εφαρμόζουν την αρχή «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις» (Think Small First) προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης: επιβραβεύονται  πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν  τις επιχειρήσεις  σε εθνικό, περιφεριακό, ή τοπικό επίπεδο και ειδικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε  να επωφεληθούν  από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • (ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) Υποστήριξη της ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων: Επιβραβεύονται οι  πολιτικές και οι πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερικό ή τοπικό επίπεδο που υποστηρίζουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις πράσινες αγορές και βοηθούν στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων τους μέσω, παραδείγματος χάρη, της ανάπτυξης των πράσινων δεξιοτήτων και της εξεύρεσης εταίρων, καθώς και της χρηματοδότης.
 • Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύονται εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες που προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Εκτός από τα πιο πάνω έξι  βραβεία – ένα για κάθε κατηγορία – θα απονεμηθεί  και ένα μεγάλο βραβείο το «Grand Jury Prize» σε εκείνη την υποψηφιότητα που θα θεωρηθεί η πιο δημιουργική και ευρηματική πρωτοβουλία που προάγει την επιχειρηματικότητα.

Επομένως, είτε είστε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή είτε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε.,  εάν έχετε δημιουργήσει ένα επιτυχημένο έργο που έδωσε ώθηση στην οικονομία της περιοχής σας, σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή. Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής: το πρώτο στάδιο είναι σε εθνικό επίπεδο και θα προκριθούν δύο αιτητές από κάθε χώρα  και το δεύτερο στάδιο είναι η κριτική επιτροπή στις Βρυξέλλες που αποτελείται από εξέχουσες προσωπικότητες και  θα επιλέξει τους τελικούς νικητές, οι οποίοι θα ανακοινωθούν στο Συνέδριο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις 26 Νοεμβρίου 2013 στην Λιθουανία  ως προεδρεύουσα χώρα.

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει ορισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Συντονιστικό Όργανο για τη διεκπεραίωση του μέρους του διαγωνισμού σε εθνικό επίπεδο και την επιλογή των υποψηφιοτήτων. Οι δύο αιτήσεις που θα προκριθούν  θα σταλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για συμμετοχή στην τελική φάση του διαγωνισμού.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2013 σύμφωνα με το σχετικό έντυπο αίτησης.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία επισκεφθείτε τους πιο κάτω διαδικτυακούς χώρους: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-promotion-awards/index_el.htm

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το έντυπο συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στον υπεύθυνο επικοινωνίας για την Κύπρο:

Γ. Χατζηαυξέντης
Εθνικό Σημείο Επαφής
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Τηλ.: 22 867334
Φαξ: 22 376493
e-mail: ghadjiafxentis@mcit.gov.cy
Κιν.: 99 460370