Άρθρο του Βάσου Βασιλείου, Αναπληρωτή Διευθυντή της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης με θέμα «Η Εφαρμογή του νέου Κανονισμού Δομικών Προϊόντων (CPR)». Από την 1η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το ακρωνύμιο CPR – Construction Products Regulation) ο οποίος και αντικαθιστά την Οδηγία Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΚ (γνωστή με το ακρωνύμιο CPD – Construction Products Directive).

Διαβάστε το άρθρο εδώ