Από την 1η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το ακρωνύμιο CPR – Construction Products Regulation) ο οποίος και αντικαθιστά την Οδηγία Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΚ (γνωστή με το ακρωνύμιο CPD – Construction Products Directive).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, αποφάσισε έπειτα από ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτίμηση των επιπτώσεων, να προτείνει την αντικατάσταση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ από Κανονισμό, με σκοπό τον καλύτερο καθορισμό των στόχων της κοινοτικής νομοθεσίας και την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011, διαφοροποιείται από τη νομοθετική τεχνική της Νέας Προσέγγισης για την επίτευξη του στόχου της ελεύθερης κυκλοφορίας και χρήσης των προϊόντων, λόγω του γεγονότος ότι τα δομικά προϊόντα αποτελούν ενδιάμεσα προϊόντα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις δομικές κατασκευές. Συνεπώς οι έννοιες της ασφάλειας ή του γενικού συμφέροντος εφαρμόζονται στα δομικά προϊόντα μόνο στο βαθμό στον οποίο συμβάλλουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των κατασκευών, στα οποία ενσωματώνονται.

Ο συγκεκριμένος Κανονισμός διευκρινίζει τις βασικές έννοιες και τη χρήση του σήματος CE και ορίζει απλουστευμένες διαδικασίες, χάρη στις οποίες θα μειωθούν οι δαπάνες που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Επίσης επιβάλλει νέα και αυστηρότερα κριτήρια για τον καθορισμό των οργανισμών που ασχολούνται με την αξιολόγηση και την επαλήθευση των προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών, ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα του συνολικού συστήματος.

Στόχος του Κανονισμού δεν είναι να καθορίσει την ασφάλεια των προϊόντων, αλλά να εξασφαλίσει την παρουσίαση αξιόπιστης πληροφόρησης σε σχέση με τις επιδόσεις τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την καθιέρωση κοινής τεχνικής γλώσσας που πρέπει να χρησιμοποιείται από τους κατασκευαστές όταν θέτουν τα προϊόντα σε κυκλοφορία στην αγορά και από τις Αρμόδιες Αρχές όταν καθορίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις των κατασκευών, οι οποίες επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις εν λόγω κατασκευές. Η κοινή αυτή τεχνική γλώσσα καθορίζεται στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές (εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης) που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Κανονισμού.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο του Βάσου Βασιλείου (Αναπληρωτή Διευθυντή Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης) εδώ