* Του Χρίστου Παπαγεωργίου

Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται ευρέως για την κατασκευή υποδομών, όπως κτιρίων, γεφυρών, φραγμάτων και σηράγγων. Ήδη η παγκόσμια κατανάλωση του σκυροδέματος ως πόρος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στο πλανήτη μετά το νερό, όμως με πιθανές σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πέραν από τα θεωρητικά δεδομένα και περνώντας πλέον στην πρακτική, ήδη διανύουμε τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του πρωτοκόλλου του Kyoto (2013-2020) όπου νομοθετεί τις μειώσεις των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τις 37 χώρες που έχουν συμφωνήσει. Αναπόφευκτα, η κάθε δραστηριότητα παραγωγής στους διάφορους τομείς προκαλεί τις επιβλαβείς απελευθερώσεις αερίων με αποτέλεσμα τις αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οπόταν εάν σε κάθε τομέα ξεχωριστά μειωθούν σημαντικά τα επίπεδα ρύπανσης, τότε θα επιτευχτεί η μαζική αειφόρος περιβαλλοντική διαχείριση.

Στον τομέα του σκυροδέματος και των συμβατικών κατασκευών, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με το σκυρόδεμα, μπορεί να επιτευχτεί με το Διεθνές Πρότυπο ISO 13315-1:2012 με τίτλο «Περιβαλλοντική διαχείριση για σκυρόδεμα και κατασκευές από σκυρόδεμα – Μέρος 1». Το ISO 13315-1 περιγράφει τους βασικούς κανόνες της διαχείρισης του περιβάλλοντος βοηθώντας έτσι τους χρήστες του προτύπου να το κατανοήσουν και να το εφαρμόσουν. Αυτοί μπορεί να είναι ιδιοκτήτες, σχεδιαστές, κατασκευαστές, φορείς πιστοποίησης καθώς επίσης και περιβαλλοντιστές. Παράλληλα, εξασφαλίζει τη συνοχή με το πρότυπο ISO 14000 για την περιβαλλοντική διαχείριση.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω πρότυπο αναφέρεται στις δευτερογενείς επιπτώσεις της παραγωγής του σκυροδέματος και των κατασκευών από σκυρόδεμα που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες πόρων, όπως το νερό, την ενέργεια, το τσιμέντο και το χάλυβα και ελευθερώνουν στο περιβάλλον μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα στις διαδικασίες παραγωγής τους.

Επίσης, στο πρότυπο περιλαμβάνεται η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των μεθόδων εφαρμογής της περιβαλλοντικής βελτίωσης. Απευθύνεται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κατασκευών από σκυρόδεμα, όπως:

  • Σχεδιασμός, παραγωγή, ανακύκλωση και διάθεση σκυροδέματος
  • Κτίριο, χρήσεις και κατεδάφιση

Σημαντική αναφορά για το ISO 13315-1 έγινε από τον Prof. Koji Sakai, Πρόεδρο της ομάδας των εμπειρογνωμόνων που εργάστηκε για την ετοιμασία του Προτύπου. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι στις μέρες μας η έννοια της αειφορίας είναι απαραίτητη σε κάθε πτυχή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο πρότυπο θα βοηθήσει την κατασκευαστική βιομηχανία να ανταποκρίνεται στην ανάγκη της βιωσιμότητας και θα παρέχει μια ισχυρή υποστήριξη σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των κατασκευών από σκυρόδεμα.

Το ISO 13315-1:2012, εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 71, ¨Concrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete¨. Η υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο γίνεται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο Εθνικός φορέας για την τυποποίηση. Ενημέρωση για οποιεσδήποτε εξελίξεις στο εν λόγω θέμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τους αρμόδιους Λειτουργούς του CYS και το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ).

* O Χρίστος Παπαγεωργίου, είναι λειτουργός Τυποποίησης CYS, Πολιτικός Μηχανικός