Οι μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών όπως ΑΤ&T ΒΤ, Duetsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Telefonica και η Verizon έχουν συμπράξει με 52 άλλους φορείς διαχείρισης δικτύων συμπεριλαμβανομένων κα εταιρειών προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, πωλητές και παρόχους τεχνολογίας (ICT) δημιουργώντας ειδική τεχνική Επιτροπή υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) για την εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προτύπων που να στηρίζουν τις λειτουργίες Εικονoποίησης Δικτύων (Network Function Virtualization). Η ειδική αυτή Επιτροπή συνήλθε στην πρώτη της συνεδρία στις 15-17 Ιανουαρίου, 2013 στα κεντρικά γραφεία του ETSI στη Σόφια Αντίπολης της Γαλλίας. Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγηκε ο Dr Prodip Spu της Verizon και Γραμματέας ο κ. Uwe Michel της Deutsche Telecom.

Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα διαθέτουν ένα αυξημένο αριθμό ιδιόκτητου υλησμικού εξοπλισμού. Για την εκκίνηση ενός νέου δικτύου για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες απαιτείται μεταξύ άλλων πρόσθετες εφαρμογές και εξεύρεση χώρου για να καταστεί τεχνολογικά δυνατή η προσαρμογή νέων εφαρμογών. Σε κάποιες περιπτώσεις αυξάνεται επίσης και ο βαθμός ενσωμάτωσης σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της διαλειτουργικότητας και ανάπτυξης εφαρμογών του δικτύου. Επί πλέον ο κύκλος ζωής του υλησμικού (hardware) σμικρύνεται καθώς η τεχνολογική ανάπτυξη επιταχύνεται με νέα προϊόντα με αποτέλεσμα από την μια να μειώνεται η απόδοση της επένδυσης στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και από την άλλη να περιορίζεται σημαντικά η ανάπτυξη της καινοτομίας σε ένα αναπτυσσόμενο δικτυακό κόσμο.

Η εικονική διαμόρφωση των λειτουργιών του δικτύου έχει σκοπό την μείωση των προβλημάτων αυτών, μέσω της εξέλιξης τυποποιημένων εικονικών τεχνολογιών που πρακτικά συνενώνουν και σταθεροποιούν πολλά είδη δικτύων και εξοπλισμού πάνω σε βιομηχανικούς διακομηστές (servers) υψηλής χωρητικότητας. Η νέα αυτή τεχνολογική εξέλιξη περιλαμβάνει την εφαρμογή των λειτουργιών δικτύου σε λογισμικό που μπορεί να τρέξει σε διακομηστές (hardware) που μπορούν να μετακινηθούν άμεσα σε διαφορετικές τοποθεσίες του διαδικτύου χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης νέου εξοπλισμού.

Η νέα αυτή τεχνολογία θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στους διαχειριστές δικτύων όπως:

  • Μείωση στα έξοδα κεφαλαίου και λειτουργίας του δικτύου
  • Εύκολη προσχώρηση στην αγορά λόγω γρήγορης ανάπτυξης νέων δικτυακών λειτουργιών
  • Βελτίωση στην απόδοση της επένδυσης
  • Ευελιξία σε θέματα αναβάθμισης και ανάπτυξη υπηρεσιών
  • Εισχώρηση στην αγορά εικονικών λειτουργιών βάση λογισμικών με μειωμένο οικονομικό ρίσκο.

Η νεοσυσταθείσα Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή για την τυποποίηση για Δικτυακών Εικονικών Λειτουργιών (ETSI ISG NFV) θα αναπτύξει τις τεχνικές προδιαγραφές των υποδομών υλισμικού (hardware) και λογισμικού (software) που χρειάζονται για να υποστηρίξουν τις εικονικές λειτουργίες δικτύου καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη λειτουργιών δικτύου. Αυτή η προσπάθεια θα ενσωματώσει στις υφιστάμενες τεχνολογίες εικονικών δικτύων τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα τροχιοδρομήσει τη δημιουργία και νέων Ευρωπαϊκών προτύπων σε πλήρη συντονισμό με τις εργασίες άλλων σχετικών Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών.

Οι πρώτες τεχνικές προδιαγραφές για την εικονοποίηση (εικονική διαμόρφωση) των Λειτουργιών Δικτύων αναμένονται να δημοσιευτούν εώς τα τέλη του 2013. Η συμμετοχή στην επιτροπή ETSI ISG NFV είτε ως πλήρες μέλος ή με το καθεστώς του παρατηρητή (observer), είναι ελεύθερη για όσους φορείς σχετίζονται με το πιο πάνω θέμα από τον ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης υπό την ιδιότητα του ως ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της χώρας είναι υπεύθυνος για τη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Τυποποίηση. Ο CYS είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών για Πρότυπα (ΕTSI) και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για οποιεσδήποτε πληροφορίες για το πιο πάνω θέμα.

Άρθρο του Ιωσήφ Καρή, Λειτουργού Πληροφορικής στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)