Σε εφαρμογή μπαίνουν από τις 31 Αυγούστου 2013 οι νέοι κανονισμοί για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο των ανελκυστήρων που στόχο έχουν τη βελτίωση της ασφάλειας των εγκατεστημένων ανελκυστήρων σε όλη την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι νέοι αυτοί κανονισμοί απαιτούν ότι όλοι οι ανελκυστήρες (προσώπων και αντικειμένων) πρέπει να ελέγχονται από Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανελκυστήρων, εγκεκριμένους από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Τ.Ε.Ε) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κάθε 24 μήνες, αρχής γενομένης από τις 31/08/2013.Να σημειωθεί ότι η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) έχει εγκριθεί ως Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων.

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ικανοποιητικά, ο ιδιοκτήτης του ανελκυστήρα επιθέτει σε περίοπτο σημείο εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα, σήμανση η οποία αναγράφει «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ: ΕΠΙΤΥΧΗΣ» και την οποία του χορηγεί ο Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να φυλάει την έκθεση ελέγχου για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης της. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν είναι ικανοποιητικά θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες επιδιορθώσεις εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στην έκθεση ελέγχου του εξουσιοδοτημένου ελεγκτή και να πραγματοποιείται επανέλεγχος από τον ίδιο Ελεγκτή. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται μόνο παρουσία του συντηρητή του ανελκυστήρα.

Επίσης η νέα νομοθεσία ρυθμίζει την ελάχιστη υποχρεωτική συχνότητα συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα, ανάλογα με τον τύπο του κτηρίου, η οποία διενεργείται μόνο από Εξουσιοδοτημένους συντηρητές, εγκεκριμένους από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ):

α) τουλάχιστον δώδεκα φορές ετησίως για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε κτίρια δημόσιας χρήσης, σε κτίρια κρατικών και ημικρατικών υπηρεσιών αλλά και σε ανελκυστήρες που αναφέρονται στο παράρτημα VIIIτων σχετικών κανονισμών όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.α.

β) τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως, για ιδιωτικής χρήσης ανελκυστήρες και ανελκυστήρες που συνδέονται με μηχανήματα και προορίζονται αποκλειστικά για προσπέλαση σε χώρο εργασίας.

γ) τουλάχιστον οκτώ φορές ετησίως, για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε κτίρια που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των σημείων α) και β).

Η συντήρηση και ο έλεγχος του ανελκυστήρα είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα.

Ιδιοκτήτης ανελκυστήρα με βάση τον νόμο, κατά σειρά προτεραιότητας, θεωρείται:

Α) Η διαχειριστική επιτροπή μιας πολυκατοικίας (σύσταση βάση του περί ακίνητης ιδιοκτησίας νόμου, άρθρα 38ΚΒ μέχρι 38Λ, στην περίπτωση κοινόκτητης οικοδομής) ή

Β) Ο εργοδότης ή ο αυτοεργοδοτούμενος στην περίπτωση ανελκυστήρα εγκατεστημένου σε υποστατικό ή χώρο εργασίας ή

Γ) Τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή σε περίπτωση ιδιωτικής χρήσης ανελκυστήρα ή

Δ) Τον μοναδικό ιδιοκτήτη ή τους συνιδιοκτήτες σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Τα στάδια για τον έλεγχο ενός ανελκυστήρα είναι: 

  • Γραπτή ανάθεση του ελέγχου σε Εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή και προπληρωμή του κόστους ελέγχου από τον ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα
  • Καθορισμός ημερομηνίας ελέγχου σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη και συντηρητή ανελκυστήρα τουλάχιστον τρεις μέρες πριν τη διεξαγωγή του ελέγχου
  • Επιτόπου επιθεώρηση ανελκυστήρα
  • Προφορική ενημέρωση του ιδιοκτήτη και του συντηρητή του ανελκυστήρα μετά το πέρας του ελέγχου σχετικά με τα αποτελέσματα του.
  • Έκδοση και αποστολή έκθεσης ελέγχου ανελκυστήρα στον ιδιοκτήτη και αντίγραφο στον συντηρητή το αργότερο σε χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. 
  • Σε περίπτωση αποκλίσεων, επιδιορθώσεις από εγκεκριμένο συντηρητή.
  • Επανέλεγχος του ανελκυστήρα, εάν απαιτείται, από τον ίδιο Εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή
  • Υποχρεωτική Σήμανση του θαλάμου του ανελκυστήρα: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ»

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι αρμόδιο για την επιτήρηση της εφαρμογής αυτών των κανονισμών, την έγκριση, την επιτήρηση και τον έλεγχο των συντηρητών και των εξουσιοδοτημένων ελεγκτών και την τήρηση μητρώου και για τις δύο κατηγορίες.

Του Δημήτρη Βαρζακάκου – Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων