* του Χρίστου Παπαγεωργίου

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι όσον αφορά τα δομικά έργα, είτε αυτά διαχωρίζονται σε τεχνικά είτε σε οικοδομικά, η σωστή και έγκαιρη ολοκλήρωση τους απαιτεί αποτελεσματική διαχείριση διαφόρων παραγόντων, όπως η σωστή κατανομή προσωπικού, υλικών και χρόνου σε συνάρτηση με το προ-υπολογιζόμενο κόστος του έργου. Ιδιαίτερα σε δύσκολες οικονομικά εποχές, επιβάλλεται οι εμπλεκόμενοι στα έργα να εφαρμόζουν πολιτικές και πρακτικές μεθόδους ούτως ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους εντός χρονοδιαγραμμάτων προς αποφυγή οποιονδήποτε μετέπειτα κυρώσεων και οικονομικών προστίμων.

Άραγε, πως θα μπορούσε να βοηθήσει η εφαρμογή ενός πλαισίου ταξινόμησης για τον πλήρη κύκλο ζωής των κατασκευαστικών εργασιών συμπεριλαμβανομένων της ενημέρωσης, του σχεδιασμού, της τεκμηρίωσης, της κατασκευής, της λειτουργίας, της συντήρησης ακόμα και της κατεδάφισης;

Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 12006 – 2: 2015 (Building construction — Organization of information about construction works — Part 2: Framework for classification of information)καθορίζει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός δομημένου συστήματος ταξινόμησης. Προσδιορίζει ένα σύνολο προτεινόμενων τίτλων για τον πίνακα κατάταξης με σειρά πληροφοριών π.χ. τη μορφή ή τη λειτουργία διαφόρων εργασιών και παράλληλα δείχνει πώς οι κλάσεις αντικειμένων ταξινομούνται σε κάθε πίνακα και σχετίζονται ως μια σειρά συστημάτων και υπο-συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, στο πρότυπο απεικονίζονται και περιγράφονται παραδείγματα ταξινόμησης και παραδείγματα σύνθεσης συστημάτων. Στα παραδείγματα ταξινόμησης περιγράφεται η κατηγορία που μπορεί να περιλαμβάνει το στοιχείο όπου διαχωρίζεται σε υποκατηγορίες όπως π.χ τοίχος, οροφή και πάτωμα ενώ σε μια άλλη κατηγορία να αναφέρεται η μόνωση η οποία διαχωρίζεται σε υποκατηγορίες όπως π.χ βάτες μόνωσης τοιχοποιίας και μόνωση αγωγού. Παράλληλα, στα παραδείγματα σύνθεσης συστημάτων περιγράφεται το σύστημα σαν ολόκληρο π.χ σύστημα τοιχοποιίας ή σύστημα εξαερισμού όπου στην συνέχεια διαχωρίζονται τα μέρη που αποτελούν τα εν λόγω συστήματα, σε μόνωση, αεριστήρα, εξαεριστήρα κ.ο.κ. Με αυτό τον τρόπο φαίνονται πιο ξεκάθαρα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή διαφόρων συστημάτων και στοιχείων που χρησιμοποιούνται στα δομικά έργα. Βέβαια, η ετοιμασία καταλόγων των στοιχείων και των διαγραμμάτων απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο αλλά από την άλλη προσφέρει πολλαπλά οφέλη προς τους σχεδιαστές, μελετητές, επιμετρητές ποσοτήτων, εργολάβους και εργοδηγούς.

Οι σχεδιαστές και οι μελετητές εφαρμόζοντας τις πρακτικές του ISO 12006-2:2015 θα μπορούν να είναι πιο σίγουροι ότι σχεδιαστικά έχουν συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία στις προδιαγραφές τους αποφεύγοντας λάθη, παραλήψεις και διορθώσεις ενώ οι επιμετρητές ποσοτήτων θα μπορούν πιο ξεκάθαρα και πιο ευέλικτα να υπολογίσουν το κόστος των έργων χρησιμοποιώντας τους πίνακες και τα διαγράμματα των στοιχείων και των συστημάτων. Επίσης, οι εργολάβοι χρησιμοποιώντας τα προαναφερμένα πλαίσια ταξινόμησης θα μπορούν να προσφοριοδοτήσουν πιο αντικειμενικά, ευέλικτα και πιο σωστά τις διάφορες προσφορές έργων ενώ παράλληλα οι εργοδηγοί θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν την πρόοδο εργασιών των έργων και να γνωρίζουν τα αποθέματα υλικών και πρώτων υλών στο εργοτάξιο.

Ωστόσο, το ΙSO 12006 – 2: 2015, παρέχει παραδείγματα συστημάτων αλλά δεν παρέχει ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα ταξινόμησης ούτε και το περιεχόμενο των πινάκων που το απαρτίζουν. Προορίζεται για τη χρήση από τους ενδιαφερομένους που αναπτύσσουν τα εν λόγω συστήματα κατάταξης και πινάκων τα οποία μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες για να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες.

Το ISO 12006 – 2: 2015 εκπονήθηκε από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 59, ¨Buildings and civil engineering works¨. Η υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και διεθνών Προτύπων στην Κύπρο γίνεται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο Εθνικός φορέας για την τυποποίηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν ενημέρωση για οποιεσδήποτε εξελίξεις στο εν λόγω θέμα, από τους αρμόδιους Λειτουργούς του CYS και το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του Οργανισμού.

*Ο Χρίστος Παπαγεωργίου είναι Λειτουργός Τυποποίησης CYS / Πολιτικός Μηχανικός