Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εταιρείες εφαρμόζουν  συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία με βάση το πρότυπο BS OHSAS 18001:2007 με σκοπό να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού τους, να μειώσουν τις πιθανότητες ενός εργατικού ατυχήματος, να αξιολογήσουν τους κινδύνους που προέρχονται από τις εργασίες τους και να συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία.

Το BS OHSAS 18001:2007 είναι ένα διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Καταγράφει τον τρόπο  με τον οποίο ένας οργανισμός/επιχείρηση   μπορεί να εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης, με βασικό στόχο τη βελτίωση και την αναβάθμιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Κάθε επιχείρηση/οργανισμός που εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας, καλείται να τεκμηριώνει εσωτερικές διαδικασίες,  να διατηρεί κατάλληλα αρχεία και να λειτουργεί με συγκεκριμένους  κανονισμούς.

Το σύστημα είναι εφαρμόσιμο από όλες τις επιχειρήσεις/οργανισμούς ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας και μεγέθους, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι απαιτήσεις του προτύπου BS OHSAS 18001 χωρίζονται σε 6 κεφάλαια και περιγράφουν  τις γενικές απαιτήσεις του συστήματος, την πολιτική ασφάλειας και υγείας, την σχεδίαση, την εφαρμογή και τη λειτουργία του συστήματος, τον έλεγχο του συστήματος  και την ανασκόπηση από την διοίκηση.

Κάποιες σημαντικές απαιτήσεις  του προτύπου BS OHSAS 18001 είναι:

 • Εντοπισμός, καταγραφή και αξιολόγηση των πηγών κινδύνου μέσα στον οργανισμό/επιχείρηση (π.χ. μηχανήματα, ηλεκτρισμός, πτώση από ύψος, χημικά)
 • Αναγνώριση των νομικών απαιτήσεων για θέματα ασφάλειας και υγείας και δέσμευση συμμόρφωσης με αυτές
 • Ύπαρξη τεκμηριωμένων στόχων και πολιτικής  σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία.
 • Παροχή των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του συστήματος από τη διοίκηση της εταιρείας
 • Ορισμός μέλους της Διοίκησης ως Εκπροσώπου Διοίκησης για το σύστημα ασφάλειας και υγείας
 • Δυνατότητα συμμετοχής του προσωπικού στο σύστημα ασφάλειας και υγείας μέσω της αξιολόγησης των κινδύνων, της εκπροσώπησης του για θέματα ασφάλειας και υγείας σε κατάλληλες επιτροπές και στον  προσδιορισμό των μέτρων ελέγχου
 • Υποχρεωτικά αρχεία που αποτελούν αποδείξεις συμμόρφωσης των απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας.
 • Τεκμηριωμένες ευθύνες και αρμοδιότητες  του προσωπικού για θέματα ασφάλειας και υγείας
 • Δοκιμαστικές ασκήσεις για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Διερεύνηση επικίνδυνων περιστατικών και τεκμηρίωση τους
 • Προγραμματισμένες συναντήσεις της διοίκησης με υποχρεωτική ημερήσια διάταξη
 • Εκπαιδευμένο προσωπικό στις απαιτήσεις του συστήματος ασφάλειας και υγείας
 • Έλεγχο των προμηθευτών και υπεργολάβων της εταιρίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας
 • Εσωτερικός έλεγχος του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας
 • Καταγραφή και αξιολόγηση των «προβλημάτων»  του συστήματος με τη λήψη των διορθωτικών ενεργειών και την εξάλειψη των αιτιών των προβλημάτων.

Τα στάδια για την εφαρμογή ενός πιστοποιημένου συστήματος ασφάλειας και υγείας στην εργασία είναι:

 • Επιλογή κατάλληλου συμβουλευτικού οίκου.Τεκμηρίωση του συστήματος με βάση το πρότυπο BS OHSAS 18001:2007
 • Εκπαίδευση του προσωπικού στο σύστημα Εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος για ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών περίπου
 • Επιθεώρηση αξιολόγησης από ανεξάρτητο διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης όπως είναι η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ)
 • Χορήγηση τριετούς διάρκειας πιστοποιητικού
 • Επιθεώρηση του συστήματος κάθε χρόνο από τον φορέα πιστοποίησης

Η πιστοποίηση του συστήματος ασφάλειας και υγείας ενός οργανισμού με το πρότυπο BS OHSAS 18001:2007 μπορεί μακροπρόθεσμα να περιορίσει τους κινδύνους και τα ατυχήματα σε ένα οργανισμό και αποδεικνύει τη δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας ότι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα. 

Του Δημήτρη Βαρζακάκου, Επικεφαλής Επιθεωρητής Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίηση