Μέσα στα πλαίσια της εναρμόνισης με τις πρόνοιες του άρθρου 5Α των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 έως 2012 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ) αναφορικά με την προώθηση των κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας, η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έχει ετοιμάσει και γνωστοποιεί τις εισηγήσεις της σχετικά με τις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού για κατοικίες, που θα αποτελέσουν τη βάση για τον ορισμό των Κατοικιών με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας, για την Κύπρο.

Οι παράμετροι αυτοί θα βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου από τις 24/02/2014 μέχρι τις 25/03/2014 και καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις εισηγήσεις / παρατηρήσεις τους εντός της οπιο πάνω χρονικής περιόδου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση asymeou@mcit.gov.cy ή με τηλεομοιότυπο στον αρ. 22304759.

Η παραπάνω διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή Ημερίδας, με σκοπό τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι Κατοικίες με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας στην Κύπρο. Η ημερομηνία διεξαγωγής της Ημερίδας θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.