Τη βράβευση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες αγορών προκήρυξαν, στα πλαίσια της προώθησης των πράσινων αγορών, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, τις Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων, το ΕΤΕΚ, την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών οι κατηγορίες αγορών για τις οποίες θα εφαρμοστούν σε πρώτη φάση τα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων – CY GPP Awards είναι:

1. Μηχανογραφικός Εξοπλισμό και Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης
2. Φωτισμός
3. Επιβατικά Οχήματα
4. Κλιματιστικά
5. Κτιριακές Κατασκευές

Σε πρώτο στάδιο, όπως αναφέρεται, τα Βραβεία CY GPP Awards, απευθύνονται στις Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς, όπου περιλαμβάνονται οι Κρατικές Αρχές-Δημόσιος Τομέας, οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και οι Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται ότι οι πράσινες συμβάσεις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους δημόσιους οργανισμούς και τις ιδιωτικές εταιρείες καθώς συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας τις εκπομπές επικίνδυνων ουσιών και αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης αναφέρεται πως η επιλογή και αγορά πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των αέριων ρύπων που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, διατήρηση των φυσικών πόρων καθώς και προστασία της δημόσιας υγείας.