Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε (η «Επιτροπή»), ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης περιόδου υποβολής αιτήσεων για την κατηγορία ΦΒ4.1 του Σχεδίου Χορηγιών που αφορά οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3kW με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (“net metering”). Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 18η Οκτωβρίου 2013.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ευάλωτοι και ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί καθορίζονται στο Άρθρο 4 (1) του Διατάγματος του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με αριθμό ΚΔΠ 218/2013 ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2013.

Κατά την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων που έληξε στις 8/8/2013 υποβλήθηκαν συνολικά 887 αιτήσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν άμεσα και θα τύχουν έγκρισης νοουμένου ότι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο Σχέδιο Χορηγιών.

Κατά τη δεύτερη περίοδο υποβολής αιτήσεων η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει τουλάχιστον 1113 πρόσθετες αιτήσεις για συμπλήρωση του διαθέσιμου ορίου των 6MW. Σε περίπτωση που η συνολική ισχύς των αιτήσεων ξεπεράσει τα 6MW, η επιλογή των αιτητών που θα υποβάλουν αίτηση κατά τη δεύτερη περίοδο και θα λάβουν χορηγία θα γίνει με κλήρωση.

Παράλληλα η Επιτροπή ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε ειδική διευθέτηση ως προς τον τρόπο καταβολής της χορηγίας προς όλους τους δικαιούχους της συγκεκριμένης κατηγορίας. Συγκεκριμένα το ποσό της χορηγίας ύψους 900 ευρώ ανά κιλοβάτ που θα δοθεί σε όσους αιτητές εγκριθούν θα μπορεί να καταβληθεί από την Επιτροπή απευθείας προς τους προμηθευτές/εγκαταστάτες των συστημάτων για εξόφληση των τιμολογίων αγοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι η υπογραφή από τον αιτητή σχετικής εξουσιοδότησης, η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ότι το σύστημα εγκαταστάθηκε και συνδέθηκε με το δίκτυο της ΑΗΚ και ότι οι αιτητές έχουν καταβάλει προς τους προμηθευτές/εγκαταστάτες το υπόλοιπο ποσό του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

Η πιο πάνω διευθέτηση δεν δεσμεύει την Επιτροπή για οποιαδήποτε μελλοντική προκήρυξη των σχεδίων.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται προς την Επιτροπή στην οδό Αγαπήνωρος 2 & Μακαρίου, Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1076 Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο των Σχεδίων, τα Έντυπα Αιτήσεων και τους σχετικούς Οδηγούς Ενεργειακών Επενδύσεων από την Διαχειριστική Επιτροπή Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, τα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου http://www.cie.org.cy από τις 5/9/2013.