Μια πολύ σημαντική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη διαπίστευση από τον Κυπριακό Φορέα Διαπίστευσης του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ενέργειας (Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού), βάσει του προτύπου CYS ΕΝ ISO 17025:2005 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων».

H κατασκευή των θερμικών ηλιακών συλλεκτών και των ολοκληρωμένων εργοστασιακών ηλιακών συστημάτων καλύπτεται πλέον από μια σειρά εργαστηριακών ελέγχων που συμπεριλαμβάνονται στα πιο κάτω Ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά και βρίσκονται σε ισχύ:

  • CYS EN 12975-1:2006 + A1:2010
  • CYS EN 12975-2:2006
  • CYS EN 12976-1:2006
  • CYS EN 12976-2:2006

Επομένως, οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένους εργαστηριακούς ελέγχους (π.χ. θερμική απόδοση, έκθεση στον ήλιο, διείσδυση βροχής, κλπ.)  ή/και γενικές απαιτήσεις, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάση τα πιο πάνω Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Έχει παρατηρηθεί κατά διαστήματα από κατασκευαστές Ηλιακών Θερμοσιφώνων ότι, στους τεχνικούς όρους προσφορών που προκηρύσσονται από κάποιους φορείς/υπηρεσίες και περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση θερμικών ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων, γίνεται αναφορά στα ήδη αποσυρμένα πρότυπα:

  • CYS 119:1980 Μέθοδος δοκιμής της αποδοτικότητας των επιπέδων ηλιακών συλλεκτών
  • CYS 100:1984 Προδιαγραφή για ηλιακούς θερμοσίφωνες

Τα πρότυπα αυτά δεν έχουν καμιά υπόσταση αφού έχουν αποσυρθεί εδώ και τρία χρόνια και επομένως η αναφορά στα έγγραφα αυτά δεν έχει καμιά απολύτως έννοια.

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο πιο πάνω θέμα αποτελεί η πρόσφατη διαπίστευση από τον Κυπριακό Φορέα Διαπίστευσης του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ενέργειας (Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού), βάσει του προτύπου CYS ΕΝ ISO 17025:2005 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων»,  έτσι ώστε να διενεργεί ελέγχους εφαρμόζοντας τα πιο πάνω πρότυπα για ηλιακούς συλλέκτες και συστήματα. Η διαπίστευση του εργαστηρίου ήταν το επιστέγασμα πολύχρονων προσπαθειών και θα διευκολύνει τις κυπριακές βιομηχανίες να διεξάγουν τους σχετικούς ελέγχους με χαμηλότερο κόστος στην Κύπρο, χωρίς να χρειάζεται να αποστέλλουν δείγματα σε εργαστήρια του εξωτερικού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα αποτελέσματα και πιστοποιητικά διεθνώς αναγνωρίσιμα. Επιπρόσθετα, το Εργαστήριο αναγνωρίζεται και από τον Πορτογαλικό Φορέα Πιστοποίησης «CERTIF» να διενεργεί ελέγχους για σκοπούς «Solar Keymark», που είναι το σχήμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN) για την πιστοποίηση της ποιότητας των ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων. Η σήμανση «Solar Keymark» υποδηλώνει ότι η κατασκευή του συγκεκριμένου ηλιακού συλλέκτη ή συστήματος έγινε βάσει ενός πιστοποιημένου συστήματος ελέγχου της παραγωγής, καθώς και ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει υποβληθεί σε όλους τους ελέγχους που καθορίζονται από τα πιο πάνω πρότυπα.
 
Σημειώνεται ότι πολλές κυπριακές βιομηχανίες έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικά για τη θερμική απόδοση των ηλιακών συλλεκτών που κατασκευάζουν, ενώ ορισμένες από αυτές διαθέτουν πιστοποιητικά και για τους ελέγχους που απαιτούνται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.