Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) δέχεται αιτήσεις από οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και είναι δικαιούχοι χορηγίας από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ, για την εγκατάσταση 70 φωτοβολταϊκών συστημάτων δυναμικότητας 3 κιλοβάτ.

Το Πρόγραμμα αυτό, όπως αναφέρει η ΑΗΚ σε σημερινή της ανακοίνωση, εντάσσεται στο διευρυμένο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΑΗΚ και στόχο έχει να βοηθήσει τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στην αποπληρωμή του σχετικού κόστους, που η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος συνεπάγεται. Τα συστήματα θα εγκατασταθούν στην οροφή της οικίας ή στο έδαφος εντός του τεμαχίου γης στο οποίο υπάρχει νόμιμα υφιστάμενη οικοδομή.

Οι αιτήσεις θα γίνονται στο πλαίσιο του σχεδίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για διευρυμένη εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα, εγκατεστημένα σε οικίες.

Από τη Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014, θα γίνονται αποδεκτές μόνον αιτήσεις οι οποίες πληρούν τις πρόνοιες του σχετικού σχεδίου και αφού καταβληθεί το ποσό των 250 Ευρώ + ΦΠΑ. Η ΑΗΚ θα παραλάβει μέχρι 90 αιτήσεις και θα ικανοποιηθούν με σειρά προτεραιότητας οι πρώτες 70 εφικτές.
Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση γίνει αποδεκτή, θα ακολουθήσει επιτόπου επιθεώρηση της οικίας/τεμαχίου με σκοπό την επιβεβαίωση δυνατότητας εγκατάστασης του συστήματος και τη διενέργεια των διαφόρων μελετών όπως προνοείται στο σχετικό σχέδιο. Ακολούθως, η αίτηση θα προωθηθεί στο Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ για έγκριση.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση λόγο έλλειψης χώρου, προσανατολισμού, σκίασης κτλ., θα επιστρέφεται όλο το ποσό που έχει καταβληθεί.

Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνεται μόνον όταν επιβεβαιωθεί από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ ότι ο ενδιαφερόμενος αιτητής ανήκει στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Η χορηγία, από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ, των €2.700 θα παραχωρείται απευθείας στην ΑΗΚ.

Το σχέδιο περιορίζεται στη διάθεση ενός τυποποιημένου συστήματος 3 κιλοβάτ και επομένως συστήνεται για καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση πάνω από 4.500 κιλοβατώρες. Σε αντίθετη περίπτωση, η δόση εξόφλησης για καταναλωτές με χαμηλή κατανάλωση θα είναι μεγαλύτερη από το αναμενόμενο όφελος.

Το επιπρόσθετο κόστος του συστήματος, επιπλέον της χορηγίας, θα καλυφθεί σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις οι οποίες θα χρεώνονται στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του καταναλωτή.

Η αγορά του συστήματος από το δικαιούχο καταναλωτή μπορεί να ολοκληρωθεί με δύο διαφορετικές επιλογές εξόφλησης. Η πρώτη επιλογή αφορά εξόφληση σε περίοδο τεσσάρων ετών και η δεύτερη επιλογή σε περίοδο έξι ετών. Το όφελος που αναγράφεται πιο κάτω είναι υπολογισμένο για ετήσια ολική κατανάλωση 5.000 κιλοβατώρες και με σημερινές τιμές καυσίμου.

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στη ΑΗΚ τα ακόλουθα έγγραφα:

– Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της Αρχής Ηλεκτρισμού, εντός του 2014, στο όνομα του αιτητή.
-,Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή Άδειας Οικοδομής της κατοικίας στην οροφή της οποίας θα τοποθετηθεί το σύστημα ή δίπλα από την οποία θα τοποθετηθεί το σύστημα.
– Συγκατάθεση ιδιοκτητών για την πραγματοποίηση της εν λόγω εγκατάστασης (αφορά μόνο τις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι από ένας.)
– Βεβαίωση Μόνιμης Διαμονής, μόνο για αιτητές που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα.
– Τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η υφιστάμενη οικία.
– Ενυπόγραφη βεβαίωση χρήσης οικιστικής μονάδας ότι το υποστατικό για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρησιμοποιείται ως μόνιμη πρώτη κατοικία πιστοποιημένη από  Πιστοποιούντα Υπάλληλο ή από τον Κοινοτάρχη της περιοχής/ενορίας του.