Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα οικολογικής καινοτομίας αξίας €34.8 εκατομμυρίων.
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις για εισαγωγή καινοτόμων περιβαλλοντικών προϊόντων, τεχνικών και υπηρεσιών οικολογικής καινοτομίας καθώς και διαδικασιών που στοχεύουν στην πρόληψη και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή συμβάλλουν στη βέλτιστη χρήση πόρων. Η προθεσμία ή υποβολή αιτήσεων λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2012. Η πρόσκληση έχει πέντε κύριους τομείς προτεραιότητας: Ανακύκλωση Υλικών, Νερό, Βιώσιμα Δομικά Υλικά, Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Τρόφιμα & Ποτά. Η συγχρηματοδότηση είναι μέχρι 50% του κόστους του κάθε έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δημήτρη Κουτρουκίδη Λειτουργό Περιβάλλοντος Α’, στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλοντος, τηλέφωνο 22408913.