Αναθεωρημένο κατάλογο έργων για σχέδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ενέργειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση πρόκειται για έργα που εντάσσονται στο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» .

Το σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Απρίλιο και ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Ανακοινώνεται επίσης αναθεωρημένος κατάλογος επιλαχόντων έργων που δύνανται να αντικαταστήσουν τα έργα του Καταλόγου Α, σε περίπτωση που ένα έργο του Καταλόγου Α αποτύχει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Σχεδίου – Κατάλογος Β.

Σημειώνεται ότι η αναθεώρηση γίνεται κατόπιν διαπίστωσης ότι ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) εκ παραδρομής αποδέχτηκε αιτήσεις για έργα που δεν είχαν εξασφαλίσει άδεια από τη ΡΑΕΚ και επομένως δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο.

Με Απόφαση του Υπουργού Ενέργειας, προστίθεται στην ανακοίνωση, η Παράγραφος 9.1 του Μέρους 9 (Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης) τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «από την ημερομηνία αποδοχής των προκαταρκτικών όρων και την υποβολή αίτησης έκδοσης τελικών όρων σύνδεσης» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «από την ημερομηνία έκδοσης των προκαταρκτικών όρων σύνδεσης».

Δημοσιεύεται επίσης το πρότυπο Εγγυητικής Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 30 μέρες από την ημερομηνία έκδοσης των προκαταρκτικών όρων σύνδεσης των έργων που έχουν επιλεγεί με το δίκτυο διανομής ή μεταφοράς σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους 9 του Σχεδίου. Το πρότυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας (www.energy.gov.cy).