Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη της για τα πέντε νέα σχέδια παροχής χορηγιών για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα.

Α. Σχέδιο Αυτοπαραγωγής σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εφαρμογή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες για ιδία χρήση (αυτοπαραγωγή).

«Αυτοπαραγωγή» για τις ανάγκες του Σχεδίου, ορίζεται ως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά που είναι εγκατεστημένα στην οροφή υποστατικού ή στο ίδιο τεμάχιο που βρίσκεται το υποστατικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού καταναλωτή, η οποία δεν εγχέεται στο Δίκτυο αλλά χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή αποκλειστικά και μόνο για ιδία κατανάλωση και όχι για οικονομική εκμετάλλευση μέσω της χρήσης του Δικτύου.

Στα πλαίσια του Σχεδίου για το 2013 προβλέπεται να ενταχθούν συστήματα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10MW. Η μέγιστη ισχύς έκαστου φωτοβολταϊκού συστήματος που δύναται να εγκατασταθεί είναι 0,5ΜW.

Β.Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ΦΒ μέχρι 3 kW σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών που θα ισχύει το Net Metering (δηλαδή θα συμψηφίζεται η ενέργεια που παράγεται από το ΦΒ σύστημα με αυτή που θα καταναλώνεται από το δίκτυο). Θα εγκριθούν για επιχορήγηση 2.000 αιτήσεις. Η χορηγία αντιστοιχεί σε εφ’ άπαξ ποσό ύψους εννιακοσίων ευρώ (€900) για κάθε εγκατεστημένη kW, με μέγιστο ποσό χορηγίας τα δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€2.700) ανά σύστημα. Στα πλαίσια του Σχεδίου για το 2013 προβλέπεται να ενταχθούν συστήματα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6MW.

Γ.Σχέδιο όπου θα επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων μέχρι 3 KW σε κατοικίες και θα επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ενέργεια που παράγεται από το ΦΒ σύστημα με αυτή που θα καταναλώνεται από το δίκτυο. Θα εγκριθούν 3.000 αιτήσεις. Δεν θα δίνεται επιπλέον χορηγία. Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τις 10 Ιουλίου 2013 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013. Η ΑΗΚ θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την αίτηση εντός 7 ημερών.

Στην περίπτωση που η αίτηση εγκρίνεται, το κόστος εξέτασης της αίτησης είναι 250 ευρώ το οποίο θα καταβάλλεται στην ΑΗΚ μετά την έγκριση (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του νέου μετρητή και κόστος ελέγχου σύνδεσης). Στα πλαίσια του Σχεδίου για το 2013 προβλέπεται να ενταχθούν συστήματα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 9MW.

Δ.Σχέδιο όπου θα επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων μέχρι 3 KW σε κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών αρχών και θα επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ενέργειας που παράγεται από το ΦΒ σύστημα με αυτή που θα καταναλώνεται από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν θα δίνεται επιπλέον χορηγία. Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τις 10 Ιουλίου 2013 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013. Η ΑΗΚ θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την αίτηση εντός 7 ημερών. Στην περίπτωση που η αίτηση εγκρίνεται, το κόστος εξέτασης της αίτησης είναι 250 ευρώ το οποίο θα καταβάλλεται στην ΑΗΚ μετά την έγκριση (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του νέου μετρητή και κόστος ελέγχου σύνδεσης). Στα πλαίσια του Σχεδίου για το 2013 προβλέπεται να ενταχθούν συστήματα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0.2MW.

Ε.Σχέδιο χορηγιών για εγκατάσταση αυτόνομων (μη ενωμένα με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας) φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικής δυναμικότητας μέχρι 7kW για οικιστικές μονάδες και μέχρι 20kW για οργανισμούς που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα (σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύματα, τους δήμους και τις κοινότητες και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα), η επιχορήγηση θα είναι 55% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού με μέγιστο ποσό χορηγίας τις €20.000, συνδυασμένα ή όχι με άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο των Σχεδίων από την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ (www.cera.org.cy ) και τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων από την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ (Σχέδιο Α), της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (www.eac.org.cy) και του Ιδρύματος Ενέργειας (www.cie.org.cy) (σχέδια Β,Γ,Δ & Ε). Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την χορηγία, την απαιτούμενη έγκριση και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων για την εξασφάλιση αυτή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου (www.cie.org.cy).

Η ΟΕΒ είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή βοήθεια χρειαστούν.