Βρείτε πιο κάτω:

  • το νέο Διάταγμα Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης και
  • το Διάταγμα που τροποποιεί τις Απαιτήσεις και τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας.

Οι νέες απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοση τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2020.

Διάταγμα Απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το ΚΣΜΚΕ (τροποποιητικό)

Διάταγμα Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης 2020