Με τη Ρυθμιστική Απόφαση αρ. 015/2021, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ενέκρινε τα Επιτρεπόμενα Έσοδα και τις Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το Έτος 2021 και τα οποία αναμένεται να επιφέρουν 3,2% μείωση κατά μέσο όρο στο σύνολο των βασικών ρυθμιζόμενων διατιμήσεων για το έτος 2021.

Βάσει της Απόφασης αυτής, η ΑΗΚ Προμήθεια καλείται να υποβάλει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Απόφασης (8 Ιαν. 2021) τα αναθεωρημένα λεπτομερή σχέδια των Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού του έτους 2021 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ. Μετά την έγκριση της ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ θα προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού. Οι νέες διατιμήσεις θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2021. Δηλαδή, η εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, θα αρχίσει:

  • για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιανουαρίου 2021, και
  • για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Μαρτίου 2021 και μετέπειτα.

Βρείτε την Απόφαση στον σύνδεσμο: https://www.cera.org.cy/el-gr/apofasis/details/apofasi-015-2021