Σε ισχύ βρίσκεται από τις 13/11/2020, ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Οι βασικές τροποποιήσεις που επιφέρει ο εν λόγω Νόμος περιγράφονται πιο κάτω:

  • Σε κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας και η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν το 1994 θα πρέπει να ετοιμάζεται έκθεση αποτίμησης του φέροντος οργανισμού σχετικά με την κατάσταση του στατικού φορέα της οικοδομής.
  • Κτίρια που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέες οικοδομές ή ως αρχαία μνημεία παύουν να εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Οι απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια αυτά δεν εφαρμόζονται όπου η τήρηση τους αλλοιώνει κατά τρόπο μη αποδεκτό τον χαρακτήρα ή την εμφάνιση τους υπό την προϋπόθεση υποβολής από τον ιδιοκτήτη προς το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή το Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων ή την Αρμόδια Τοπική Αρχή, όπου ισχύει, του συνόλου των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και επαρκούς τεκμηρίωσης των εξαιρέσεων.
  • Η υποχρέωση για θέσπιση Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης που θα υποβάλλεται στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.
  • Όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι εξοπλισμένα με συστήματα αυτορρύθμισης για την αυτόνομη ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο ή θερμαινόμενη ζώνη. Η ίδια απαίτηση εφαρμόζεται και σε υφιστάμενα κτίρια όταν αντικαθίσταται η μονάδα παραγωγής θερμότητας.
  • Σε νέα κτίρια, και κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες με περισσότερους από δέκα χώρους στάθμευσης θα πρέπει να γίνεται η εγκατάσταση τουλάχιστον ενός σταθμού επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος, καθώς και της υποδομής καλωδίωσης για τουλάχιστον ένα χώρο στάθμευσης ανά πέντε (δεν ισχύ για κτίρια που η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής κατατέθηκε έως τη 10η Μαρτίου 2021).
  • Σε νέα κτίρια, και κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες με περισσότερους από δύο χώρους στάθμευσης θα πρέπει να γίνεται η υποδομή καλωδίωσης για κάθε χώρο στάθμευσης (δεν ισχύ για κτίρια που η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής κατατέθηκε έως τη 10η Μαρτίου 2021).
  • Έως την 1η Ιανουαρίου 2025 όλα τα κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες με περισσότερους από είκοσι χώρους στάθμευσης θα πρέπει να εγκαταστήσουν τουλάχιστον ένα σταθμό επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος.
  • Θεσπίζεται κοινό Ευρωπαϊκό προαιρετικό σύστημα αξιολόγησης του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων.
  • Υποχρεωτική καθίσταται η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 70kW, συμπεριλαμβανομένου και του εξαερισμού εφόσον συνδυάζεται με τα εν-λόγω συστήματα. Μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρέωση επιθεώρησης συστήματα στα οποία έχει εγκατασταθεί σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου ή που καλύπτονται από σύμβαση ενεργειακής απόδοσης ή συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης ή που την λειτουργία τους έχει αναλάβει φορέας εκμετάλλευσης ή διαχειριστής δικτύου και ως εκ τούτου υπόκεινται σε μέτρα παρακολούθησης της ενεργειακής τους απόδοσης.
  • Εξαιρούνται κτίρια που χρησιμοποιούνται ως θρησκευτικοί ναοί από την έκδοση ΠΕΑ και την εφαρμογή των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης.