Η αντικατάσταση της Οδηγίας 96/34/ΕΚ με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ που αφορούν την συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για την γονική άδεια είχε ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση του σχετικού νόμου για σκοπούς εναρμόνισης.

Η νέα νομοθεσία για τη γονική άδεια (Ο περί Γονικής Άδειας και Άδεια για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2012), που καταργεί τον νόμο του 2002, προνοεί πολύ συνοπτικά, τα εξής:

Δικαίωμα σε γονική άδεια με σκοπό τη φροντίδα κάθε παιδιού που γεννούν ή υιοθετούν οι γονείς. Το δικαίωμα είναι ατομικό και κάθε γονέας ξεχωριστά δικαιούται άδεια άνευ απολαβών μέχρι 18 εβδομάδες συνολικά (23 εβδομάδες αν πρόκειται για χήρο ή χήρα) για κάθε παιδί. Εάν ένας γονέας λάβει τουλάχιστο 2 εβδομάδες άδεια, δικαιούται να μεταβιβάσει 2 εβδομάδες από το υπόλοιπό του στον άλλο γονέα.
Γονική άδεια δικαιούται κάποιος εάν συμπληρώσει 6 μήνες συνεχή απασχόληση στον ίδιο εργοδότη (αυτό συμπεριλαμβάνει και διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου) και μπορεί να διαρκέσει από 1 μέχρι 5 εβδομάδες κάθε χρόνο (μέχρι 7 εβδομάδες για 3 η περισσότερα παιδιά). Η γονική άδεια για την μητέρα μπορεί να ληφθεί από την λήξη της άδειας μητρότητας (για τον πατέρα από την γέννηση του παιδιού) μέχρι και τα όγδοα γενέθλια του παιδιού ή μέχρι έξι χρόνια μετά την υιοθεσία και νοουμένου ότι το παιδί είναι κάτω των 12 ετών. Στην περίπτωση παιδιών με αναπηρίες η πιο πάνω περίοδος επεκτείνεται μέχρι το 18ο έτος.
Εργοδοτούμενος ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση της άδειας, οφείλει να την αιτηθεί από τον εργοδότη του 3 εβδομάδες πριν τη λήψη της.  Μετά από διαβούλευση με τον εργοδοτούμενο, ο εργοδότης δικαιούται να μεταθέσει την ημερομηνία χορήγησης της άδειας για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης αλλά όχι πέραν των 6 μηνών. Ο εργοδότης επίσης δικαιούται να αρνηθεί γραπτώς την χορήγηση της άδειας εάν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι ο εργοδοτούμενος δεν την δικαιούται ή και να την τερματίσει εάν έχει εύλογη αιτία να θεωρεί ότι αυτή χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό από την φροντίδα και ανατροφή του παιδιού.
Η λήψη γονικής άδειας δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία για διάκριση ή δυσμενή μεταχείριση. Κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας δεν μπορεί να δίνεται ή να λήγει προειδοποίηση για τερματισμό της απασχόλησης, ούτε μπορεί να συντρέχει οποιαδήποτε άλλη άδεια με την γονική άδεια.
Κάθε εργοδοτούμενος έχει επίσης δικαίωμα σε άδεια για λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς απολαβές, διάρκειας 7 ημερών το χρόνο για επείγοντες οικογενειακούς λόγους που αφορούν ασθένεια ή ατύχημα παιδιού, συζύγου, γονέα, αδελφού, αδελφής, παππού ή γιαγιάς και καθιστούν απαραίτητη την παρουσία του δίπλα στο μέλος της οικογένειας που πάσχει.
Αρμόδιο δικαστήριο για τυχόν αστικές διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Νόμου είναι το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Εργοδότης που παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι € 7.500.