Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και μετά από σχετική έρευνα και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, έχει προβεί στην ετοιμασία Οδηγού Καλής Πρακτικής σχετικά με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας που αφορούν την εγκατάσταση Πύργων ή Ιστών, οι οποίοι φέρουν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό .Οι εργασίες σε πύργους ή ιστούς που φέρουν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό δημιουργούν κινδύνους όχι μόνο για τους εργοδοτούμενους που εργάζονται σε ύψος αλλά και για τους εργοδοτούμενους και τα τρίτα πρόσωπα που βρίσκονται στο έδαφος.

O Οδηγός για την ασφάλεια και υγεία κατά την εγκατάσταση πύργων ή ιστών που φέρουν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ετοιμάστηκε με σκοπό να συμβάλει στην προσπάθεια πρόληψης και ελαχιστοποίησης των κινδύνων και κατά συνέπεια τη μείωση ή/και εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών που σχετίζονται με τις εργασίες σε πύργους ή ιστούς. Στον Οδηγό αυτό, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.mlsi.gov.cy/dli αναφέρονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας τόσο των εργοδοτουμένων όσο και των τρίτων προσώπων που πιθανόν να επηρεάζονται από τις εργασίες αυτές, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Παράλληλα αποτελεί βοηθητικό εργαλείο για την εκπόνηση γραπτών εκτιμήσεων κινδύνου και τον καθορισμό των απαιτούμενων μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων καθώς και για την εφαρμογή ασφαλών μεθόδων εργασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Λειτουργό κα Όλγα Νικολαΐδου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy ή στα τηλέφωνα 22405614/676.