Σύμφωνα με Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκδόθηκε το 2008,ορισμένες πτυχές της Οδηγίας 92/57/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, δεν κατανοούνται ούτε εφαρμόζονται σωστά. Η Ανακοίνωση αυτή στηρίχθηκε κυρίως σε σχετικές εκθέσεις των Κρατών Μελών και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας καθώς και στα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκστρατειών επιθεώρησης στον κατασκευαστικό τομέα που πραγματοποιήθηκαν το 2003 και 2004. Η εν λόγω Οδηγία έχει ενσωματωθεί στην Κυπριακή Νομοθεσία με τους περί σφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002). Στα πλαίσια επίτευξης των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2007-2012 για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα μη δεσμευτικό Οδηγό Καλής Πρακτικής για την κατανόηση και εφαρμογή της Οδηγίας 92/57/ΕΟΚ για προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. Ο Οδηγός αυτός έχει σκοπό να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στις κατασκευές, συμπεριλαμβανομένων των κυρίων των έργων (ιδιοκτήτων), αναδόχων (μελετητών,συντονιστών, εργολάβων), και άλλων εργοδοτών, εργαζομένων, προμηθευτών κ.λπ., να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις διατάξεις της Οδηγίας. Ο εν λόγω Οδηγός περιέχει παραδείγματα καλής πρακτικής και καθορίζει το πλαίσιο των στοιχείων που απαιτούνται για τη διασφάλιση καλής διαχείρισης τω κινδύνων σε όλα τα στάδια ενός έργου. Επίσης ο Οδηγός παρουσιάζει γενικά παραδείγματα των εγγράφων που απαιτούνται για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιείται το πρόσθετο διοικητικό φορτίο.

Στόχοι του παρόντος Οδηγού είναι να βοηθήσει τους διάφορους φορείς:

  • στην κατανόηση και την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης (Κεφ. 1)
  • στην κατανόηση των απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας της Οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου και του αντικειμένου εφαρμογής της, τωνκαθηκόντων και των ρόλων των φορέων αλλά και των υποστηρικτικών εγγράφων που απαιτούνται (Κεφ. 2)
  • στον εντοπισμό ορισμένων τυπικών κινδύνων κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής εργασίας (Κεφ. 3)
  • στη διαχείριση κινδύνων καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων, από την προετοιμασία του έργου, κατά την κατασκευή και έως το στάδιο μετά την κατασκευή (Κεφ. 4)
  • στον συνοπτικό προσδιορισμό των καθηκόντων των φορέων σε κάθε στάδιο (Κεφ.5)
Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας: Οδηγός 
 
Επισημαίνεται στον Οδηγό ότι επειδή τα Κράτη Μέλη έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν υψηλότερες απαιτήσεις και πρότυπα από όσα απαιτεί η Οδηγία 92/57/ΕΟΚ, θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη η σχετική εναρμονιστική νομοθεσία. Κατά συνέπεια θα πρέπει για την εφαρμογή του εν λόγω Οδηγού να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές διατάξεις της Κυπριακής Νομοθεσίας η οποία σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνει πιο δεσμευτικές υποχρεώσεις σε σχέση με την Οδηγία. Οι διατάξεις αυτές, μεταξύ άλλων, ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τα προσόντα των Συντονιστών, το περιεχόμενο του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), τις υποχρεώσεις του Κύριου του έργου και τη συνυπευθυνότητα εργολάβων και υπεργολάβων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ 22405660 / 22405676.