Μετά από πρόσκληση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου, αντιπροσωπεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ) επισκέφθηκε την Κύπρο στις 8-9 Ιουλίου και είχε σειρά συναντήσεων. Εκτός από την Υπουργό Εργασίας, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με Διευθυντές από διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου και με τους κοινωνικούς εταίρους.

Στα πλαίσια της επίσκεψης αναλύθηκαν οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, καθώς και οι υπάρχουσες δομές του Υπουργείου, και καταρτίστηκε πρόγραμμα δράσεων το οποίο αφορά παροχή τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του ΔΟΕ και μελλοντική συνεργασία στους πιο κάτω τομείς:

Επιθεώρηση/αδήλωτη εργασία

  • Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση τον Σεπτέμβριο του 2013 για την προετοιμασία συστάσεων σχετικά με την παράνομη και αδήλωτη εργασία.
  • Θα παραχωρηθεί τεχνική βοήθεια προκειμένου να εκτιμηθεί το σύστημα επιθεώρησης. Συγκεκριμένα, εμπειρογνώμονες του ΔΟΕ θα διεξαγάγουν χαρτογράφηση και θα ετοιμάσουν έκθεση αξιολόγησης με εισηγήσεις προς το Υπουργείο.

Κοινωνική ασφάλιση/προστασία

  • Ο ΔΟΕ θα συνεχίσει να παρέχει εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της απασχόλησης, των δημόσιων οικονομικών, των ευάλωτων ομάδων και της επάρκειας των ωφελημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά διεθνή πρότυπα εργασίας και τις διεθνείς εμπειρίες.
  • Ομάδα αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου και του ΔΟΕ θα διεξαγάγει ανάλυση του προϋπολογισμού κοινωνικών παροχών και αξιολόγηση των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων. Τεχνική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των πιο πάνω θα εξετάσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και θα δώσει σχετικές συστάσεις.

Απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης των νέων

  • Ετοιμασία ενός ολοκληρωμένου και πολυσύνθετου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση του θέματος της απασχόλησης των νέων κατόπιν ανάλυσης των στοιχείων της αγοράς εργασίας, επανεξέταση των μέτρων ενεργοποίησης που υπάρχουν, καθώς και διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
  • Θα εξεταστούν διάφορα μοντέλα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος μαθητείας.

Εργασιακές σχέσεις

  • Πριν το τέλος του 2013 θα οργανωθεί εργαστήρι για αξιολόγηση και συζήτηση των αναγκών όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο στο πλαίσιο της κρίσης.
  • Θα διεξαχθεί έρευνα με στόχο να αξιολογηθεί η λειτουργία του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του τομεακού κοινωνικού διαλόγου, οι δυνατότητες των εμπλεκομένων, οι ανάγκες και πιθανές βελτιώσεις.
  • Θα καταβληθεί προσπάθεια συμπερίληψης της Κύπρου σε έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΔΟΕ το οποίο μελετά την επίδραση των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής στις αγορές εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις στις μνημονιακές χώρες.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρουσίασε το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο και ενέκρινε το πιο πάνω Πρόγραμμα δράσεων για τις μελλοντικές δραστηριότητες μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον τομέα της απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής.