Διευκρινίσεις του Υπουργού Συγκοινωνιών μετά από γραπτό αίτημα του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ

Τον περασμένο Μάρτιο η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε Νόμο που τροποποιεί τον περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο [Ν.12(Ι)/2012].
Ο νέος Νόμος, που τέθηκε σε ισχύ την 8η Μαρτίου 2012, καθορίζει το ελάχιστο όριο παροχής υπηρεσίας διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα απαγορεύεται σε πρόσωπο που έχει υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, να αρνηθεί να τις παράσχει επικαλούμενο το δικαίωμα της απεργίας εάν και εφόσον η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών κάτω από το ελάχιστο όριο ή πιθανόν να επηρεάσει δυσμενώς την εθνική ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, «Υπηρεσίες διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας» σημαίνουν τις εξής:

(α) την εξυπηρέτηση της εναέριας κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων υποβολής αναφορών και των υπηρεσιών ελέγχου αεροδρομίων
(β) τις υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών
(γ) τη διαχείριση του εναέριου χώρου
(δ) τη διαχείριση αερολιμένων
(ε) τη ροή της εναέριας κυκλοφορίας
(στ) το συντονισμό χρονοθυρίδων.

Με την ψήφιση του πιο πάνω Νόμου, ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Συγκοινωνιών & Έργων, παρακαλώντας τον διευκρινίσει κατά πόσο στις πιο πάνω κατηγορίες, πέραν των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, περιλαμβάνεται και το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες εδάφους (ground handling) ή και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό που απασχολείται στους αερολιμένες.

Παραθέτουμε αυτούσια την απαντητική επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνιών & Έργων:

Υ.Σ.Ε.: 12.6.6.8
6 Απριλίου 2012

Γενικό Διευθυντή
Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου

Νόμος που τροποποιεί τον περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο (Ν.12(1)/2012)
_________________________________________________________________

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σε απάντηση της επιστολής σας με ημερομηνία 21 Μαρτίου 2012 σας πληροφορώ οι υπηρεσίες εδάφους (ground handling services) περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες «διαχείρισης αερολιμένων», που ρητά στο νόμο εμπίπτουν στον ορισμό των «Υπηρεσιών διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας». Σχετικός είναι και ο ορισμός του «αερολιμένα» στον περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο όπου καθορίζεται ότι «αερολιμένας σημαίνει το αεροδρόμιο που διαρρυθμίστηκε ειδικά για την άφιξη, την προσγείωση, την απογείωση και τους ελιγμούς των αεροσκαφών, και περιλαμβάνει τις βοηθητικές εγκαταστάσεις που είναι δυνατόν να χρειάζονται για την κυκλοφορία και την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών, καθώς και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τις εμπορικές αεροπορικές υπηρεσίες». Επίσης, με βάση το άρθρο 83 του Νόμου, οι υπηρεσίες εδάφους περιλαμβάνονται στις αναγκαίες υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία ενός αερολιμένα.

Παρέκλει φυσικά να σημειώσω ότι οριστική και δεσμευτική ερμηνεία οποιουδήποτε νόμου μπορεί να δοθεί μόνο από τα αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ευθύμιος Φλουρέντζου
Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων
Κοιν.: – Αν. Διευθυντή Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας
 – Διευθυντή Ελέγχου