Ενόψει της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και με στόχο τη συμβολή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της στην απασχόληση και την ανεργία στην Κύπρο, η ΑνΑΔ εισήγαγε Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης –  Σχέδιο Δράσης και έχει αναβαθμίσει και δημιουργήσει Σχέδια για την εφαρμογή και επιχορήγηση προγραμμάτων κατάρτισης. Βασικός στόχος των προγραμμάτων είναι πάντοτε η αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσα από την προώθηση της μεθοδευμένης κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Κατά την περίοδο 2009-2012 έγινε ειδική προώθηση των προγραμμάτων αυτών με επικέντρωση και στην Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία που επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε πληθώρα ενημερωτικών συναντήσεων σε όλες τις επαρχίες με συμμετοχή διευθυντικών στελεχών από την ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία, για αξιοποίηση των προγραμμάτων. Οι υπηρεσίες της ΑνΑΔ, συνεργάστηκαν στενά τόσο με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και με τους κοινωνικούς εταίρους για έγκαιρη επισήμανση των μονάδων που αντιμετώπιζαν πρόβλημα απόλυσης προσωπικού, ενημέρωση τους για τις δυνατότητες αξιοποίησης της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και στήριξη τους μέσω διαφόρων προγραμμάτων της ΑνΑΔ.   Επιγραμματικά, σημειώνεται ότι την περίοδο 2009-2012, ειδικά για την Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία, η ΑνΑΔ έχει εγκρίνει 39.046 συμμετοχές σε Σχέδια / Δράσεις, με συνολική υπολογιζόμενη επιχορήγηση € 9.474.702. Η στήριξη της ΑνΑΔ προς την ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία της Κύπρου κατά την τετραετία 2009-2012 ήταν σημαντική και αφορούσε τα πιο κάτω Σχέδια:

1. Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα  Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στην Κύπρο
Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην κατάρτιση υφιστάμενου ή νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού για απόκτηση ή βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την εργασία. Για την τετραετία 2009-2012, η ΑνΑΔ έχει εγκρίνει για την ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία 4.889  Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης με 37.272 συμμετοχές και συνολική υπολογιζόμενη επιχορήγηση  € 6.132.787. Από αυτά, 1.970 προγράμματα με 11.225 συμμετοχές και συνολική υπολογιζόμενη επιχορήγηση €1.430.015 εγκρίθηκαν παγκύπρια ως Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης με βάση την Πρόταση της ΑνΑΔ για στήριξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας μέσω της εφαρμογής Μονοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης – Σχεδίου Δράσης. Η σχετική Πρόταση τέθηκε σε εφαρμογή από τις 23 Νοεμβρίου 2009.  Στόχος της Πρότασης ήταν η πρόληψη των απολύσεων και η αξιοποίηση του αδρανούς εργάσιμου χρόνου που προκύπτει ιδιαίτερα κατά την περίοδο χαμηλών πληροτήτων στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία για την παροχή κατάρτισης στο προσωπικό και επιχορήγηση των εργοδοτών. Από την Πρόταση της ΑνΑΔ έχουν επωφεληθεί πέραν των 50 ξενοδοχειακών και επισιτιστικών μονάδων. Τα κύρια οφέλη ήταν η κάλυψη των μισθών των καταρτιζομένων και άλλων εξόδων για την περίοδο κατάρτισης, διατήρηση στην απασχόληση των ατόμων αυτών, βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού με επακόλουθο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και αύξηση της παραγωγικότητας, στελέχωση με καταρτισμένο προσωπικό που να ανταποκρίνεται στις άμεσες και μελλοντικές ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης και διευκόλυνση της εφαρμογής των κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης μέσω της αξιοποίησης των Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων για τις βασικές ξενοδοχειακές ειδικότητες.

2. Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό
Τα προγράμματα αυτά αφορούν ικανοποίηση αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων που δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν αποτελεσματικά με προγράμματα στην Κύπρο και που σχετίζονται άμεσα με την εισαγωγή καινοτομιών, νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.  Για την ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία κατά την περίοδο 2009-2012 έχουν εγκριθεί  58 προγράμματα με ισάριθμες συμμετοχές και συνολική υπολογιζόμενη επιχορήγηση € 96.526.

3. Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μέσω του Σχεδίου αυτού, παρέχονται κίνητρα σε επιχειρήσεις για να προσφέρουν θέσεις απασχόλησης, πρακτική κατάρτιση και εργασιακή πείρα σε απόφοιτους. Μέσα στην τετραετία 2009-2012, 73 νέοι πτυχιούχοι έχουν εγκριθεί για τοποθέτηση τους σε υπεύθυνες θέσεις σε μονάδες της ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας και η συνολική υπολογιζόμενη επιχορήγηση για τις μονάδες αυτές ανέρχεται στις € 668.800.

4. Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεις
Το Σχέδιο  αυτό τέθηκε σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2009, και αποσκοπεί στη στοχευμένη παροχή κινήτρων σε εργοδότες, με μορφή χορηγίας και καθοδήγησης, για ορθολογική στελέχωση των επιχειρήσεων τους με ικανό, εκπαιδευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό μέσω της εργοδότησης και εξατομικευμένης κατάρτισης ανέργων. Κατά την περίοδο 2009-2012 έχουν εγκριθεί για την ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία, 195 προγράμματα με ισάριθμους συμμετέχοντες και συνολική υπολογιζόμενη επιχορήγηση €896.859.

5. Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης-Tαχύρρυθμα
Η ΑνΑΔ προωθεί την εφαρμογή των ταχύρρυθμων προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης με στόχο την ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση νεοεισερχομένων και ανέργων σε επαγγέλματα για τα οποία παρατηρούνται ανάγκες στην αγορά εργασίας. Οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στην ειδικότητα για την οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα και γίνονται ικανοί μετά τη λήξη του προγράμματος να εργαστούν στην ειδικότητα αποδοτικά. Κατά την περίοδο 2009-2012 εγκρίθηκαν παγκύπρια 5 προγράμματα που αφορούσαν την ειδικότητα του Μάγειρα με 80 συμμετέχοντες και υπολογιζόμενη δαπάνη € 486.316.

6. Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων
Το Σχέδιο αυτό τέθηκε σε λειτουργία από την 1η Μαρτίου 2009, και σκοπός του είναι η παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης σε άτομα που καθίστανται άνεργα λόγω της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους για παραγωγική επανένταξή τους στην απασχόληση.  Η ΑνΑΔ καταβάλλει επιχορήγηση έναντι δαπανών σε σχέση με την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και επιδόματα στους καταρτιζόμενους.

Μέσα στην τετραετία 2009-2012, εγκρίθηκαν 21 προγράμματα επιμόρφωσης ανέργων παγκύπρια με θέματα που αφορούσαν την ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία, μεταξύ των οποίων η Χασαπική/Τεμαχισμός κρεάτων, Κινέζικη Κουζίνα, Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων ξενοδοχείων, Αρτοποιία, Επαγγελματική Συμπεριφορά/Επικοινωνία/ Κυπρογνωσία, Οροφοκομία, Υποδοχή, Τραπεζοκομία και Αγγλικά για την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Συνολικά, 320 άνεργοι  εγκρίθηκαν για συμμετοχή στα προγράμματα αυτά με την συνολική υπολογιζόμενη δαπάνη υλοποίησης των προγραμμάτων να ανέρχεται σε € 290.488.

7. Σχέδιο Καταβολής χορηγημάτων για την Πρακτική Κατάρτιση των Μαθητών των Ξενοδοχειακών Σχολών του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού
Το Σχέδιο αυτό έχει ως στόχο την εμπέδωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές μέσω της παροχής συστηματικής και ομοιόμορφης κατάρτισης σε μονάδες της ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας έτσι ώστε να αποκτήσουν, μέσω της σωστής επίβλεψης και καθοδήγησης της πρακτικής τους κατάρτισης, την κατάλληλη επαγγελματική συνείδηση  πριν την μόνιμη ένταξη τους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Κατά την περίοδο 2009-2012 έχουν καταρτισθεί 711 μαθητές στο επάγγελμα του τραπεζοκόμου / μάγειρα  με συνολική υπολογιζόμενη δαπάνη κατάρτισης € 621.712.

8. Σχέδιο Καταβολής χορηγημάτων για την Πρακτική Κατάρτιση των Σπουδαστών του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου
Το Σχέδιο αυτό έχει ως στόχο την προετοιμασία των σπουδαστών για την ομαλή εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας μέσω της  παροχής ευκαιριών για εξοικείωση τους με το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον της ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας μέσω της σωστής επίβλεψης και καθοδήγησης της πρακτικής τους κατάρτισης. Κατά την περίοδο 2009-2012, σε παγκύπρια βάση, έχουν καταρτισθεί 320 σπουδαστές με συνολική υπολογιζόμενη δαπάνη κατάρτισης € 238.812.

9. Συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και την ΑνΑΔ Έργα
(α) Βελτίωση της Απασχολησιμότητας των Ανέργων και (β) Βελτίωση της Απασχολησιμότητας του Οικονομικά Αδρανούς Γυναικείου Δυναμικού. Σκοπός των δύο αυτών Σχεδίων, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, είναι η προσφορά ευκαιριών συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας σε ανέργους και σε οικονομικά αδρανείς γυναίκες, ώστε να βελτιωθούν ουσιαστικά οι δυνατότητες ένταξής / επανένταξής τους στην εργασία. Κατά  την περίοδο 2009-2012 έχουν τοποθετηθεί σε 11 διαφορετικές μονάδες της ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας 17 άτομα με συνολική υπολογιζόμενη δαπάνη € 42.400.

10. Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων
Τέλος, η ΑνΑΔ έχει εγκαθιδρύσει και λειτουργεί το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου, σε συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Σκοπός του Έργου είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την εξέταση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ατόμου και την πιστοποίηση των επαγγελματικών του προσόντων. Για την ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία ετοιμάστηκαν ήδη 17 Πρότυπα Επαγγελματικά Προσόντα για 8 επαγγελματικά πεδία μεταξύ των οποίων η Υποδοχή, Παράθεση Φαγητών και Ποτών, Προετοιμασία και Μαγείρεμα Τροφίμων, Οροφοκομία, Λειτουργίες Τουριστικού Γραφείου, Αρτοποιία, Ζαχαροπλαστική και Παρασκευή και Παράθεση Ποτών. Η ΑνΑΔ βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των εξεταστικών κέντρων και σύντομα, στο τρέχον έτος αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης και πιστοποίησης των υποψηφίων.

Η ΑνΑΔ θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία της Κύπρου μέσω των διαφόρων Σχεδίων / Δράσεών της, στη βάση των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού της.