Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρμόδια αρχή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, πληροφορεί, μέσω της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), τους Κύπριους εργοδότες ότι κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2020, θα διεξάγεται εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά του τομέα της Μεταποίησης.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η μείωση του υψηλού δείκτη συχνότητας εργατικών ατυχημάτων στην εν λόγω οικονομική δραστηριότητα, η λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και η διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται, ότι οι κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών περιλαμβάνουν ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, απροφύλακτα/εκτεθειμένα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών, αναθυμιάσεις ή σκόνες επικίνδυνων ουσιών και παράλειψη εφαρμογής μέτρων προστασίας κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στον έλεγχο συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους που προέρχονται από τις κύριες αιτίες ατυχημάτων, την παροχή τεκμηριωμένης εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας καθώς και τη λήψη μέτρων για αποφυγή της μετάδοσης του COVID-19.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιθεωρήσεις, επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο με τα Σημεία Ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι το ΤΕΕ έχει εκδώσει σχετικό ενημερωτικό υλικό για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και για τον COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με την αρμόδια Επιθεωρήτρια Εργασίας κα Μαρίνα Κουγιάλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkouyiali@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ. 22405612 και 22405615.