Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια αρχή της Κύπρου για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), ανέπτυξαν το νέο διαδικτυακό, διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA), ειδικά για τον COVID-19.

Το OiRA COVID-19, μπορεί να αποτελέσει μέρος της αναθεωρημένης εκτίμησης κινδύνου και κατ’ επέκταση του Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων, κάθε οργανισμού και επιχείρησης στην Κύπρο ανεξαρτήτως οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους, προτείνοντας μέτρα προστασίας και πρόληψης των κινδύνων που προκύπτουν λόγω του COVID-19.

Βρείτε εδώ το ενημερωτικό έντυπο με οδηγίες χρήσης του εργαλείου OiRA COVID-19, το οποίο διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα:

https://oiraproject.eu/el/oira-tools?text=&field_country%5B12%5D=12&sort=date

Η ΟΕΒ καλεί τα Μέλη της να αξιοποιήσουν το OiRA COVID-19, για παροχή τεχνικής καθοδήγησης και για διασφάλιση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και οργανισμών με την εθνική νομοθεσία.