Η Eurobank Cyprus Ltd, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί μετά την απόφαση του Eurogroup της 25ης Μαρτίου 2013 και με στόχο να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο στους πελάτες της που έχουν επηρεαστεί από την πιο πάνω απόφαση να προβούν στις διάφορες ενέργειες που απαιτούνται για την ομαλοποίηση των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων, ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα με τις πιο κάτω διευκολύνσεις προς τους πελάτες της:

  • Αναστολή λήψης νομικών μέτρων για περίοδο 60 ημερών, με ισχύ από 15 Μαΐου 2013, για όλους του πελάτες της Τράπεζας των οποίων οι δανειακοί λογαριασμοί παρουσιάζουν καθυστερήσεις ή/και οι τρεχούμενοι λογαριασμοί παρατραβήγματος παρουσιάζουν υπερβάσεις.
  • Αναστολή επιβολής τόκου υπερημερίας και συναφών χρεώσεων για περίοδο 60 ημερών, με ισχύ από 15 Μαΐου 2013, για όλους τους πελάτες των οποίων η Τράπεζα δεν έχει προχωρήσει μέχρι την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης σε τερματισμό των πιστωτικών τους διευκολύνσεων.
  • Αξιολόγηση και αναπροσαρμογή των όρων αποπληρωμής δανείων / πιστωτικών διευκολύνσεων πελατών των οποίων τα οικονομικά δεδομένα έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την απόφαση του Eurogroup αλλά συνεχίζουν να διατηρούν και να αποδεικνύουν ικανοποιητική δυνατότητα αποπληρωμής.

Τέλος διευκρινίζεται ότι η σχέση των πελατών με την Τράπεζα συνεχίζει να διέπεται από τους όρους όλων των σχετικών συμβάσεων και γενικών όρων συναλλαγών που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ της Τράπεζας και των πελατών της οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν και να είναι δεσμευτικοί.