Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας συμβάλλει ουσιαστικά και έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και επενδύει σε ηλεκτρονικά συστήματα, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική επικοινωνία εντός και εκτός του Οργανισμού, με στόχο τη μη ανεξέλεγκτη χρήση χαρτιού. Εκεί όπου παράγεται άχρηστο χαρτί, οι ενέργειες της Τράπεζας κινούνται σε δύο άξονες:

  • Στην ασφαλή καταστροφή και ανακύκλωση του μη αναγκαίου εμπιστευτικού χαρτιού σε συνεργασία με την εταιρεία Fileminders Records and Information Management Ltd
  • Στην ανακύκλωση του μη εμπιστευτικού χαρτιού μέσω τη Green Dot

Το μη αναγκαίο εμπιστευτικό χαρτί που διοχετεύθηκε μέχρι τώρα για καταστροφή και ανακύκλωση στην εταιρεία Fileminders, η οποία εξειδικεύεται στην καταστροφή εμπιστευτικών εγγράφων και αρχείων, ανέρχεται στους 451 τόνους!

Με βάση έρευνες, λόγω της ανακύκλωσης του χαρτιού που θα παραχθεί στη συνέχεια από αυτούς τους 451 τόνους:

  • Θα σωθούν 7.667 δέντρα
  • Θα εξοικονομηθούν 40.973 τόνοι νερού σε σχέση με την παραγωγή χαρτιού από πρωτογενείς πηγές
  • Θα εξοικονομηθεί ενέργεια κατά 70% σε σχέση με την παραγωγή χαρτιού από πρωτογενείς πηγές
  • Εξασφαλίζεται μείωση της μόλυνσης στην ατμόσφαιρα σε ποσοστό 95% σε σχέση με την παραγωγή χαρτιού από πρωτογενείς πηγές
  • Μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων κατά 466.010 κιλά.

Να σημειωθεί ότι η Ελληνική Τράπεζα είναι η πρώτη Τράπεζα στην Κύπρο που έχει εφαρμόσει ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης του άχρηστου χαρτιού. Ο διαχωρισμός του χαρτιού σε εμπιστευτικό και μη εμπιστευτικό γίνεται επιτόπια στους χώρους εργασίας του Ομίλου και στη συνέχεια γίνεται, και πάλι επιτόπου, ασφαλής καταστροφή του εμπιστευτικού χαρτιού και διοχέτευσή του για ανακύκλωση με το υπόλοιπο χαρτί μη εμπιστευτικής φύσης.