Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ), της οποίας ο μοναδικός μέτοχος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, ανακοινώνει με ικανοποίηση τη σύναψη συμφωνίας με την Αγγλική εταιρεία IFC Certification Limited στον τομέα της «Πιστοποίησης εγκαταστατών ξύλινων θυρών Πυρασφάλειας».

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης της Κύπρου πλήρως διαπιστευμένη για την τεχνική της επάρκεια με ραγδαία ανάπτυξη δραστηριοτήτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Διεξάγει επιθεωρήσεις σε ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων και είναι πρωτοπόρος στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης έχοντας πιστοποιήσει περισσότερες από 900 εταιρείες μέχρι σήμερα. Είναι στελεχωμένη από έμπειρους επιθεωρητές με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ελέγχων και των πιστοποιήσεων.

Η IFC Certification Limited είναι διαπιστευμένος οργανισμός, από το Βρετανικό Φορέα Διαπίστευσης UKAS, για πολλά σχήματα πιστοποίησης ένα από τα οποία αφορά την Πιστοποίηση εγκαταστατών ξύλινων θυρών Πυρασφάλειας. Επίσης η IFC Certification Limited είναι κοινοποιημένος οργανισμός για την πιστοποίηση προϊόντων πυρασφάλειας για σκοπούς σήμανσης CE σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Δομικών Προϊόντων.

Η διαδικασία αποδοχής της ΚΕΠ ως ισότιμο συνεργάτη στο αντικείμενο της Πυρασφάλειας, ήταν επίπονη και λεπτομερής, και μεταξύ άλλων, περιλάμβανε επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις για την επάρκεια και την τεχνική ικανότητα των επιθεωρητών της και επιβεβαίωση της εφαρμογής ορθών πρακτικών κατά τη διάρκεια των επιτόπιων επιθεωρήσεων σε πελάτες της.

Από τώρα και στο εξής κάθε εταιρεία που επιθυμεί να πιστοποιηθεί ως προς την εγκατάσταση ξύλινων θυρών πυρασφάλειας θα πρέπει να επικοινωνεί με την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (www.cycert.org.cy), η οποία θα διεξάγει την επιθεώρηση και θα εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.