Η Eurobank Κύπρου το πρώτο εξάμηνο του 2013, διατήρησε:

  • Ικανοποιητική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, η οποία ανήλθε στα €13,2 εκατ. μετά τους φόρους.
  • Ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στο 38,7% (Capital Adequacy Ratio).
  • Ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητα.
  • Χαμηλή βάση κόστους λειτουργίας.

Επιπλέον, η Eurobank Κύπρου ισχυροποίησε την ήδη ηγετική της παρουσία στους τομείς των Μεγάλων Επιχειρήσεων, της Διαχείρισης Περιουσίας Ιδιωτών, της Τραπεζικής Διεθνών Εταιρειών και των Κεφαλαιαγορών.

Τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν παρά τις εξελίξεις που προέκυψαν από τις αποφάσεις του Μαρτίου που σηματοδότησαν την κυπριακή οικονομία. Η Eurobank Κύπρου αισιοδοξεί ότι, εάν η υλοποίηση των συμφωνηθέντων συνεχιστεί, η οικονομία του τόπου θα καταφέρει να εξέλθει από την τρέχουσα κατάσταση πιο σύντομα από ότι αρχικά είχε προβλεφθεί.

Το θετικό πνεύμα με το οποίο αντικρίζει η Eurobank Κύπρου το μέλλον στηρίζεται στα αποτελέσματα της πρόσφατης αξιολόγησης της Τρόικας, τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή έχουν δρομολογηθεί αλλά και στην ευελιξία και την ταχύτητα με την οποία προσαρμόζονται οι κυπριακές επιχειρήσεις στα νέα οικονομικά δεδομένα.

Με όπλα την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, την πλεονάζουσα ρευστότητα και την χαμηλή βάση κόστους, που την θωρακίζουν απέναντι στις οποιεσδήποτε επιπτώσεις από το παρόν μακροοικονομικό περιβάλλον και την καθιστούν ικανή να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της, η Eurobank Κύπρου θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά την κυπριακή οικονομία.