Μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η Eurobank Κύπρου κατάφερε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 να διατηρήσει:

  • Ικανοποιητική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, η οποία το πρώτο τρίμηνο του 2013 ανήλθε στα € 6,2 εκατ. μετά τους φόρους.
  • Ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στο 31,7%.
  • Χαμηλό δείκτη μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, ο οποίος ανήλθε στο 6%.
  • Ισχυρή ρευστότητα.
  • Χαμηλή βάση κόστους λειτουργίας.

Η Eurobank Κύπρου ισχυροποίησε την ήδη ηγετική της παρουσία στους τομείς των Μεγάλων Επιχειρήσεων, της Διαχείρισης Περιουσίας Ιδιωτών, της Τραπεζικής Διεθνών Εταιρειών και των Κεφαλαιαγορών.

Παρά τις επιπτώσεις από τις αποφάσεις του Μαρτίου, η Τράπεζα κοιτάζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και δημιουργική προσδοκία. Με όπλα την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, που την καθιστά ικανή να αντιμετωπίσει τις οποιεσδήποτε επιπτώσεις από το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, αλλά και τη χρηματοοικονομική της ευρωστία, η Eurobank Κύπρου μπορεί και θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την κυπριακή οικονομία, στηρίζοντας βιώσιμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.