Νέα συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund – EIF) έχει υπογράψει η Τράπεζα Κύπρου μέσω του οποίου δίδεται η δυνατότητα στην Τράπεζα να διαθέσει ποσό €60 εκατομμυρίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πρόκειται για ένα καινούριο χρηματοοικονομικό προϊόν – Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια μέσω του Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ) CYPEF-, που υλοποιείται με τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Βάσει αυτού του σχεδίου συγχρηματοδοτούνται καινούρια δάνεια με ευνοϊκούς όρους, σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με άμεσο σκοπό τη στήριξη τους σε θέματα επέκτασης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης.

Τα καινούρια αυτά δάνεια, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, θα χορηγηθούν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους όσο αφορά τη διάρκεια αποπληρωμής, την περίοδο χάριτος, τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις, καθώς επίσης και την πολιτική τιμολόγησης.

Δικαιούχοι είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Aυτοεργοδοτούμενοι, που έχουν ιδρυθεί, εγγραφεί και λειτουργούν στην Κύπρο. Το μέγιστο ποσό του δανείου ανέρχεται στο €1,500,000 με μέγιστη περίοδος αποπληρωμής 144 μήνες. Η τιμολόγηση ξεκινά από 2,90%, ενώ θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις ως η εκάστοτε πολιτική της Τράπεζας. Σκοπός του δανείου μπορεί να είναι η αγορά, ανακαίνιση ή επέκταση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού για ίδια χρήση, η επένδυση σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, η μεσοπρόθεσμες/ μακροπρόθεσμες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης κ.ά.

Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται στο πλαίσιο των εργασιών του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου («ΤΕΚ»), που ιδρύθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Το ΤΕΚ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΕΤΕπ (ΕΙΒ) και τα υποκείμενα δάνεια επωφελούνται από ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο χρηματοδοτικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε το 1958 με τη Συνθήκη της Ρώμης. Το εν λόγω δάνειο ικανοποιεί όλα τα κριτήρια εκλεξιμότητας για χρηματοδότηση από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.