Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) την πρώτη από τις 3 προβλεπόμενες Ροές του Ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci – Κινητικότητα (http://cys-leonardo-standardization.blogspot.gr/)

Επτά στελέχη του Οργανισμού φιλοξενήθηκαν στο διάστημα 19 – 25 Μαΐου 2013 από το Ολλανδικό Οργανισμό Τυποποίησης (NEN) όπου και παρακολούθησαν εβδομαδιαίο σεμινάριο πάνω σε θέματα που θα συμβάλουν στη βελτίωση και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη μεριά του CYS, καθώς επίσης και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ίδιων των συμμετεχόντων.

Τα κυριότερα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ήταν:

  • Καλές πρακτικές εκπαίδευσης και ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων μερών μέσω εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων,
  • Σχέσεις με αρμόδιες αρχές και τρόπους αντιμετώπισης συγκεκριμένων θεμάτων,
  • Πληροφόρηση και Καθοδήγηση των εμπλεκομένων για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα
  • Λειτουργία επιτροπών, μηχανισμούς και μεθόδους προώθησης της τυποποίησης στις επιχειρήσεις, υπηρεσίες και στο ευρύ κοινό,
  • Μηχανισμοί παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών,
  • Μηχανισμοί εμπλοκής των εθνικών οργανισμών τυποποίησης στην ετοιμασία και αξιολόγηση δημόσιων προσφορών που σχετίζονται με Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα,
  • Πολιτικές marketing και Εξυπηρέτησης πελατών,
  • Διάδοση πληροφοριών τυποποίησης και ηλεκτρονική Διαχείριση διαδικασιών

Ο κύκλος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων πρόκειται να συνεχιστεί με τις επισκέψεις στους εθνικούς φορείς τυποποίησης της Πορτογαλίας (Instituto Portugues da Qualidade- IPQ) και της Νορβηγίας (Standards Norway- SN).

Συνολικά, πρόκειται να συμμετέχουν στις επιμορφωτικές μετακινήσεις 20 στελέχη του CYS.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Διαχείρισης Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ).