Οι κύριες τάσεις, ευκαιρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στους τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ψυχαγωγίας και ΜΜΕ, κατασκευών και λιανικού εμπορίου τέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που πραγματοποίησε η PwC Κύπρου την Τετάρτη 29 Ιουνίου, στη Λευκωσία.

Η συζήτηση ήταν βασισμένη στα αποτελέσματα της 19ης Ετήσιας Παγκόσμιας Έρευνας για τους CEOs, με τίτλο «Redefining business success in a changing world», στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1,400 CEOs από 83 χώρες.

Συγκεκριμένα, 176 Διευθύνοντες Σύμβουλοι από τον παγκόσμιο τραπεζικό τομέα, 76 από τον τομέα ψυχαγωγίας και ΜΜΕ, 133 από τον κατασκευαστικό τομέα και 358 από τον τομέα λιανικού εμπορίου και καταναλωτικών αγαθών συμμετείχαν στην έρευνα, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις τους.

Το 77% των CEOs από τον τομέα ψυχαγωγίας και ΜΜΕ δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν περισσότερες απειλές σε σχέση με πριν από τρία χρόνια και 61% περισσότερες ευκαιρίες. Δύσκολη φαίνεται να είναι η κατάσταση και στον τραπεζικό τομέα, με τα αντίστοιχα ποσοστά να είναι 71% και 55%.

Περισσότερες απειλές εντοπίζει επίσης το 64% των CEOs στον κατασκευαστικό τομέα σε σχέση με το49% που διαβλέπει περισσότερες ευκαιρίες. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους κλάδους θετική είναι η εικόνα που έχουν οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι στον τομέα λιανικού εμπορίου όπου 61% δηλώνει ότι υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες και 58% περισσότερες απειλές, σε σχέση με προηγουμένως.

Στην Κύπρο ο τραπεζικός τομέας παρουσιάζει σημαντική βελτίωση όσον αφορά τη ρευστότητα και την αναδιάρθρωση των δανείων. Ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμένουν, με τα τραπεζικά ιδρύματα να βρίσκονται αντιμέτωπα με τις προκλήσεις που αφορούν τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, αλλά και την ανάγκη επένδυσης σε νέες τεχνολογίες, τη διεύρυνση των υπηρεσιών και την εξεύρεση νέων αγορών για παροχή χρηματοδότησης.

Στον κυπριακό τομέα ψυχαγωγίας και ΜΜΕ φαίνεται να υπάρχει έντονος ανταγωνισμός εξαιτίας της ανόδου του διαδικτύου και των νεοεισερχόμενων στον κλάδο που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια και ξένη αγορά. Η ανάγκη για επένδυση στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με τη μείωση κόστους, κρίνεται επιτακτική.

Ο τομέας των κατασκευών έχει συρρικνωθεί το 2015 στο 2,8% του κυπριακού ΑΕΠ, σε σχέση με 9,5% το 2008, καθώς η παρατεταμένη περίοδος μειωμένων τιμών ακινήτων, η χαμηλή ζήτηση και η επιβολή ΦΠΑ στα οικιστικά οικόπεδα επηρεάζουν αρνητικά. Ωστόσο η σταδιακή ανάκαμψη στις κεφαλαιουχικές δαπάνες τα επόμενα χρόνια στον κρατικό προϋπολογισμό αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τον τομέα.

Το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη εξαιτίας της αύξησης στις καταναλωτικές δαπάνες. Ωστόσο, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά δημιουργεί αυξημένους κινδύνους, ιδιαίτερα για τις μεγάλες εφοδιαστικές αλυσίδες, οι οποίες, εξαιτίας του μεγέθους τους, είναι πιο επιρρεπείς σε προβλήματα. Σημαντική είναι παράλληλα η ανάγκη ενσωμάτωσης της διαδικτυακής εξυπηρέτησης των καταναλωτών στο μοντέλο των επιχειρήσεων του τομέα λόγω της αυξημένης χρήσης του διαδικτύου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα οφέλη και οι προκλήσεις των εταιρικών συναλλαγών με απτά παραδείγματα επιτυχημένων συναλλαγών, ο επανασχεδιασμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και η σημασία της εταιρικής κουλτούρας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου, Ευγένιος Ευγενίου, ανέφερε: «Όλες οι επιχειρήσεις σήμερα είναι εκτεθειμένες σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα, με αποτέλεσμα η επιτυχία και προοπτική των δραστηριοτήτων τους να εξαρτώνται από πολλούς και αλληλένδετους παράγοντες, όπως η παγκόσμια σταθερότητα και ευελιξία, το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι τάσεις που διαμορφώνονται σε κάθε τομέα. Ιδιαίτερα οι γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν την περιοχή μας, όπως η πρόσφατη απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου για έξοδο από την ΕΕ, αποτελούν καταλυτικό παράγοντα, ο οποίος θα πρέπει να τύχει της κατάλληλης αξιολόγησης από την κάθε επιχείρηση σε σχέση με τις προκλήσεις και ευκαιρίες που ενδεχομένως να συνεπάγεται».