Σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως η Τράπεζα Κύπρου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θέτει σε εφαρμογή ένα νέο πιστοδοτικό μέσο για την ενίσχυση του εξωτερικού εμπορίου με την παροχή εγγυήσεων από την ΕΤΕπ.

Με γνώμονα την υποβοήθηση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών των υγιών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στην Κύπρο η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει σε συνεργασία με την ΕΤΕπ ένα νέο πιστοδοτικό μέσο μέχρι €50εκ. Στόχος είναι να ενισχυθεί ο όγκος συναλλαγών εισαγωγών / εξαγωγών.

Η ΕΤΕπ θα παρέχει εγγυήσεις προς επιλεγμένες Ανταποκρίτριες Τράπεζες του εξωτερικού, ώστε αυτές να προσθέτουν την επιβεβαίωση τους σε ενέγγυες πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές εξωτερικού διάρκειας έως ενός έτους, που θα εκδίδονται από την Τράπεζα Κύπρου. Το σχέδιο έχει ως στόχο την παροχή των πιο πάνω εργαλείων με όσο το δυνατό μειωμένο κόστος για τις επιχειρήσεις. Έτσι, το πρόγραμμα δημιουργεί προϋποθέσεις δραστηριοποίησης σε ξένες αγορές, καθώς επίσης και προϋποθέσεις ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγικής διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Λογαριασμού σας ή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.