Για ακόμη μια χρονιά, η Eurobank Cyprus Ltd πέτυχε ικανοποιητικά αποτελέσματα με τα καθαρά κέρδη μετά προβλέψεων και φόρων να ανέρχονται σε € 35 εκατ.

Παράλληλα, σε ένα οικονομικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, διατήρησε ιδιαίτερα ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, που ανήλθε στο τέλος του 2013 σε 45% και σημαντική πλεονάζουσα ρευστότητα που της επιτρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την κυπριακή οικονομία και να στηρίζει τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Eurobank Cyprus Ltd, σε συνδυασμό με τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, αποτελούν ισχυρή θωράκιση απέναντι στους όποιους κινδύνους μπορεί να δημιουργήσει η τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της Eurobank Cyprus Ltd αποτέλεσε και το 2013 τη βάση για τις δραστηριότητες της, που εστιάστηκαν στην ποιοτική ικανοποίηση των χρηματοοικονομικών αναγκών των πελατών της και στην ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό η Eurobank Cyprus Ltd κατόρθωσε να:

– Ενισχύσει για ακόμη μια χρονιά την ήδη ηγετική της παρουσία στους τομείς των Μεγάλων Επιχειρήσεων, της Διαχείρισης Περιουσίας Ιδιωτών, της Τραπεζικής Διεθνών Εταιρειών και των Κεφαλαιαγορών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αναδείχτηκε, για τέταρτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια, ως Best Private Bank στην Κύπρο για το 2014.

– Αναπτύξει περαιτέρω το εύρος των ποιοτικών υπηρεσιών και των καινοτόμων προϊόντων που προσφέρει.

– Εξακολουθήσει να χρηματοδοτεί σταθερά την κυπριακή οικονομία και να ενισχύει τις υγιείς αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

– Επενδύσει στην καλλιέργεια μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης, διαφάνειας και αξιοπιστίας με τους πελάτες και συνεργάτες της που διαχρονικά αποτελεί το θεμέλιο της λειτουργίας της.

Κατά την άποψη της Eurobank Cyprus Ltd, η συνεχής αλλά και ταχεία εφαρμογή των όσων έχουν συμφωνηθεί με τους διεθνείς δανειστές της χώρας και ο σχεδιασμός ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για την κυπριακή οικονομία, με βάση τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες που θα οδηγήσουν την οικονομία σε υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης και εκτός Μνημονίου.

Η Eurobank Cyprus Ltd είναι έτοιμη να στηρίξει την προσπάθεια αυτή.