Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνουν για πρώτη φορά την έναρξη του εξ αποστάσεως επιχορηγημένου προγράμματος κατάρτισης «ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη και επιστημονικό προσωπικό επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου στην Κύπρο σε σχέση με προσφορά αγαθών/προϊόντων, υπηρεσιών και κατασκευαστικών έργων, καθώς και σε μέλη του προσωπικού των οικονομικών φορέων που ασχολούνται με την προετοιμασία και υποβολή προσφορών στο κράτος, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και την τοπική αυτοδιοίκηση. Σκοπός του είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την πολιτική που θα πρέπει να ακολουθούν, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 14 ωρών και θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας από τις 12/03/21 μέχρι τις 26/03/21.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick www.frederick.ac.cy/EKEK, τηλ. 22394489, ekek@frederick.ac.cy.

Για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής