Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε το διορισμό του Πανίκου Νικολάου στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου.

Το Συγκρότημα ανακοίνωσε σήμερα ότι χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε το διορισμό του κ. Νικολάου στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου Συγκροτήματος και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ. Ο διορισμός ισχύει επίσης και για το Διοικητικό Συμβούλιο της BOC Holdings.

Ο Πανίκος Νικολάου θα αναλάβει τα καθήκοντά του από την 1 Σεπτεμβρίου 2019.

Αλλαγές στην Οργανωτική Δομή του Συγκροτήματος

Εξάλλου, ανακοινώθηκε σήμερα η νέα οργανωτική δομή του Συγκροτήματος, σύμφωνα με την οποία το Συγκρότημα οργανώνεται σε τρεις διαρθρωτικούς τομείς: Διοικητικές και Λειτουργικές δραστηριότητες, Επιχειρηματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες Απομόχλευσης, για περαιτέρω επικέντρωση και καλύτερη ευθυγράμμιση με τους βασικούς στόχους του Συγκροτήματος.

Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν τη σημαντική μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, την οικοδόμηση των βασικών δραστηριοτήτων με βάση τη νέα ψηφιακή εποχή και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μείωση του κόστους.

Οι Εκτελεστικοί θα αναφέρονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Πανίκο Νικολάου και θα αποτελούν μαζί με αυτόν την Εκτελεστική Επιτροπή. Η νέα οργανωτική δομή θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019. Οι νέοι διορισμοί στην Εκτελεστική Επιτροπή υπόκεινται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Πρώτος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ο Χριστόδουλος Πατσαλίδης και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ο Χάρης Πουαγκαρέ.

Στις Διοικητικές και Λειτουργικές δραστηριότητες, Εκτελεστική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι η Ελίζα Λειβαδιώτου και Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων ο Δημήτρης Δημητρίου. Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ψηφιακής Μεταμόρφωσης είναι ο Γιώργος Τζωρτζής

Στις Επιχειρηματικές δραστηριότητες Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων είναι ο Μιχάλης Αθανασίου και Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Εταιρειών ο Λούης Ποχάνης.

Στις Δραστηριότητες Απομόχλευσης Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης και Διαχείρισης Χρεών ο Πανίκος Μουζούρης ενώ Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων η Άννα Σοφρωνίου και Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών Λύσεων Απομόχλευσης ο Nick Smith.