Τη συμμετοχή της στο κυβερνητικό σχέδιο επιδότησης επιτοκίων νέων επιχειρηματικών δανείων, ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα.

«Αντιμετωπίζοντας την κρίση από θέση ισχύος η Ελληνική Τράπεζα παραμένει δίπλα στον επιχειρηματικό κόσμο συμμετέχοντας στο σχέδιο επιδότησης επιτοκίων νέων επιχειρηματικών δανείων που προσφέρει η Κυβέρνηση με στόχο την επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.   

Όπως αναφέρεται, τo Σχέδιο καλύπτει δάνεια εντός της Δημοκρατίας για τα οποία έχουν εγκριθεί από την 1η Μαρτίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και τις 31/12/2020 (συμπεριλαμβανομένης) για ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και/ή επενδύσεις εντός της Δημοκρατίας με μέγιστη διάρκεια επιδότησης επιτοκίου τα τέσσερα (4) χρόνια. Από το σχέδιο εξαιρούνται επιχειρηματικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της Κυβέρνησης, καθώς και νέα δάνεια που έχουν προκύψει μέσω αναδιαρθρώσεων.

Το ανώτατο ύψος του δανείου που μπορεί να παραχωρηθεί ανά αυτοτελώς εργαζόμενο και επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €800.000. Περαιτέρω, το ύψος των δανείων σε αυτοτελώς εργαζόμενους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €120.000 ανά επιχείρηση ή τις €100.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Το δάνειο θα πρέπει να εκταμιευθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης.

Η επιδότηση επιτοκίου για τα πρώτα δύο έτη είναι μέχρι 3,50% και μέχρι 2,00% για το 3ο και 4ο έτος για Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους ή 1,5% για το 3ο και 4ο έτος για Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι είναι όλες οι μη προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31/12/2019 (Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι), με προσκόμιση βεβαίωσης από εγκεκριμένο λογιστή ότι δεν ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) στις 31/12/2019.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση από τα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας και από τον λειτουργό πελατείας τους και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια μπορούν να υποβάλλουν άμεσα την αίτησή τους. Λεπτομέρειες για το σχέδιο υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στον σύνδεσμο http://mof.gov.cy/gr/

Σημειώνεται επίσης ότι η Ελληνική Τράπεζα ήδη συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια στηρίζοντας νοικοκυριά για τη σύναψη δανείων με σκοπό την ιδιοκατοίκηση, υπό μορφή επιδότησης επιτοκίου, ώστε να ενισχυθεί  η οικονομία και κατ’ επέκταση η απασχόληση σε αυτή τη δύσκολη περίοδο μετά την πανδημία Covid -19.