Στην αναθεώρηση της «Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (Privacy Statement) για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων έχει προχωρήσει η Τράπεζα Κύπρου.

Σε ανακοίνωση η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενδελεχή προστασία και σεβασμό των προσωπικών δεδομένων, και ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (ημερομηνία εφαρμογής 25 Μαΐου 2018) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018).

Προσθέτει ότι τα φυσικά πρόσωπα είναι πελάτες ή δυνητικοί πελάτες της τράπεζας, ή/και αντιπρόσωποι πελατών ή δυνητικών πελατών της, ή/και δικαιούχοι νομικών προσώπων πελατών ή δυνητικών πελατών της.

Η Τράπεζα Κύπρου καλεί τους πελάτες της όπως ανατρέξουν στην εν λόγω δήλωση για να ενημερωθούν για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα δικαιώματα τους και άλλες σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια και χρήση των δεδομένων τους στην Τράπεζα.

Αναφέρει επίσης ότι η δήλωση αυτή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.bankofcyprus.com.cy, στα ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης, καθώς και στα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου.