Στο κυβερνητικό σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27/5/2020, συμμετέχει η Τράπεζα Κύπρου και δέχεται αιτήσεις με άμεση ισχύ από δικαιούχους, στο πλαίσιο στήριξης της κυπριακής οικονομίας, των αυτοτελώς εργαζομένων, των MME και των μεγάλων επιχειρήσεων.

Σε σημερινή ανακοίνωση η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι σύμφωνα με τους σχετικούς όρους όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών (λεπτομέρειες παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στον σύνδεσμο http://mof.gov.cy/gr/), το Σχέδιο καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020 και τα οποία αφορούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και/ή επενδύσεις εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, με μέγιστη διάρκεια επιδότησης επιτοκίου τα 4 χρόνια. 

Προσθέτει ότι εξαιρούνται επιχειρηματικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της Κυβέρνησης καθώς και νέα δάνεια που έχουν προκύψει μέσω αναδιαθρώσεων.

Επιπλέον, αναφέρει ότι τα νέα δάνεια δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων.

Σημειώνει ότι στο Σχέδιο περιλαμβάνονται επίσης και τα δάνεια που θα εγκριθούν μέχρι 31/12/2020 μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, το ύψος του δανείου, του οποίου το επιτόκιο θα επιχορηγείται, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο του διπλάσιου του ετήσιου μισθολογικού κόστους του δικαιούχου για το 2019 ( ή για το πλέον πρόσφατο διαθέσιμο έτος) ή του 25% του συνολικού κύκλου εργασιών του δικαιούχου το 2019, με ανώτατο όριο δανείου τις €800.000.

Προσθέτει ότι σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μέρος μίας οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα ανώτατα όρια αφορούν μία «ενιαία επιχείρηση».

Δικαιούχοι, σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, είναι όλες οι μη προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31/12/2019 (Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι), με προσκόμιση βεβαίωσης από εγκεκριμένο λογιστή ότι δεν ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) στις 31/12/2019.

Σημειώνει ότι η επιδότηση επιτοκίου για τα πρώτα δύο έτη είναι μέχρι 3,50% και 2,00% για το 3ο μέχρι 4ο έτος για Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους ή 1,5% για το 3ο μέχρι 4ο έτος για Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Αναφέρει επίσης ότι οι επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, είναι υποχρεωμένες να μην προχωρούν σε απολύσεις πέραν του 2% του προσωπικού που απασχολούσαν χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποίησης) και για περίοδο 6 μηνών από τις 25/6/2020 (ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Προσθέτει ότι οι πελάτες της που έχουν ήδη λάβει ή αιτηθεί επιχειρηματικό δάνειο και είναι δυνητικά δικαιούχοι κρατικής επιδότησης, βάσει των προϋποθέσεων του Σχεδίου, καλούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής καθώς και να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και δηλώσεις όπως έχουν καθοριστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προσκόμιση υπογεγραμμένης δήλωσης από εξωτερικό ελεγκτή ότι η επιχείρηση/αυτοτελώς εργαζόμενος δεν ήταν ήδη προβληματικοί στις 31/12/2019, και βεβαίωσης από το Τμήμα Φορολογίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διευθετημένες ή σε ρύθμιση φορολογικές οφειλές και υποχρεώσεις.

Τέλος, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας για επανεκκίνηση της οικονομίας, προσφέρει ειδικό επιχειρηματικό δάνειο με την ονομασία «Επιχειρηματικό Restart», εναρμονισμένο με τις πρόνοιες του Σχεδίου.