Οι ταμειακές εισροές του A’ Τριμήνου 2021 της ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθαν στα €102,2 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 5,7% έναντι €96,6 εκατ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2020.

Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, καθοριστικός παράγοντας για την αύξηση των ταμειακών εισροών ήταν οι εισπράξεις από τη διαχείριση ακινήτων οι οποίες για δεύτερη συνεχή φορά ανήλθαν στο υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο από την έναρξη εργασιών (€47 εκατ.), υποβοηθούμενες από στοχευμένες εκστρατείες προώθησης ακινήτων χαμηλής και μεσαίας εμπορευσιμότητας εκτός των αστικών κέντρων.

Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €98,5 εκατ. ή 1,3% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.323 εκατ. στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2020.

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι τις 31/3/2021 ανήλθαν σε €923,4 εκατ. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €880,1 εκατ. ή 10,9% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051 εκατ.

Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Α’ Τριμήνου 2021 ανήλθαν στα €26,1 εκατ., μειωμένες κατά 18,3% από τα €32 εκατ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2020, το οποίο συμπεριλάμβανε αυξημένες δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε σχέση και με τις αυξημένες λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης καθώς και την καταβολή του 13ου μισθού. Σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες του Α’ Τριμήνου 2020 ύψους €27,5 εκατ., οι δαπάνες του Α’ Τριμήνου παρουσιάζουν αύξηση 5%.

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.634 εκατ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2021 από €6.688 εκατ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2020. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το Α’ Τρίμηνο 2021 ανήλθε στο 10%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται στο 23,5%.

Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira διαμορφώθηκαν σε €161 εκατ. για το Α’ Τρίμηνο 2021 έναντι €306 εκατ. για το Δ’ τρίμηνο 2020 και €157 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το Α’ Τρίμηνο 2021 ανήλθαν στα €2.255 εκατ. ή 30,6% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371 εκατ.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι στη βάση των θετικών αποτελεσμάτων που συνεχίστηκαν και το Β’ Τρίμηνο του 2021, με ταμειακές εισροές που ανήλθαν στα €95 εκατ., το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ αποφάσισε την καταβολή ποσού ύψους €60 εκατ. προς το κράτος έναντι της κρατικής βοήθειας για το Β’ Τρίμηνο του 2021, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €140 εκατ. το 2021 και σε €460 εκατ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο 2018.

Το έργο Λήδρα έχει ξεκινήσει και η πρώτη φάση αφορά χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων ύψους €476 εκατ. Συγκεκριμένα, υπογράφηκαν Συμφωνίες Εμπιστευτικότητας με σημαντικό αριθμό ενδιαφερόμενων επενδυτών, ενώ θα σταλεί η Επιστολή Διαδικασίας (Process Letter) και θα ανοίξει η εικονική αίθουσα δεδομένων (Virtual Data Room) την ερχόμενη εβδομάδα. Οι διαδικασίες επιλογής των επενδυτών αναμένεται όπως ολοκληρωθούν εντός Οκτωβρίου του 2021.

Σχετικά με τη Συμφωνία Διαχείρισης της Αltamira Αsset Μanagement και μετά την πρόσφατη υπογραφή των Head Terms για τους βασικούς οικονομικούς όρους, βρισκόμαστε στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τα εναπομείναντα βασικά θέματα (Βασικοί Δείκτες Απόδοσης, Πλαίσιο Παρακολούθησης, Πλαίσιο Αναφορών και άλλους όρους της Συμφωνίας Διαχείρισης) με στόχο την ολοκλήρωσή των σχετικών διαπραγματεύσεων το συντομότερο.

Ο τερματισμός των τραπεζικών δραστηριοτήτων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και η μετεξέλιξη της σε ΣΕΔΙΠΕΣ/ ΚΕΔΙΠΕΣ έχουν δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις σε ένα ευρύ φάσμα εργασιακών θεμάτων. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στα εργασιακά θέματα, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο με γνώμονα την ορθή οργανωτική δομή της ΚΕΔΙΠΕΣ, τη συγκεκριμένη σημερινή αποστολή της για μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας, την ανάπτυξη ορθολογιστικών αλλά και δίκαιων προτάσεων για το σύνολο του προσωπικού και μετά και τον εκτεταμένο διετή διάλογο με τις συντεχνίες ΕΤΥΚ, ΣΕΚ και ΠΕΟ, έχει εγκρίνει προτάσεις για:

  1. Νέα Συλλογική Σύμβαση για το 2019-2022. Πέραν των ετήσιων προσαυξήσεων που ήδη παραχωρούνται, η προτεινόμενη Σύμβαση προβλέπει αποκατάσταση των αποκοπών μισθών από τον Ioύλιο του 2020 και τον καθορισμό της συνεισφοράς εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας στο 9%.
  2. Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στον Έφορο Φορολογίας για έγκριση, με άμεσο στόχο την αποχώρηση 100-120 μελών του προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ. Το Σχέδιο προβλέπει μέγιστη αποζημίωση μέχρι €180 χιλ., όπως και το προηγούμενο σχέδιο της ΣΚΤ το 2018.
  3. Λογική αποζημίωση προς το προσωπικό της πρώην ΣΚΤ το οποίο έχει μεταφερθεί στην Altamira Asset Management (ΑΑΜ) για τον άμεσο τερματισμό του δικαιώματος μελλοντικής επιστροφής στην ΚΕΔΙΠΕΣ, οι σημερινές ανάγκες της οποίας δεν επιτρέπουν την παραγωγική αξιοποίηση των στελεχών που εργοδοτούνται στην Altamira. Παράλληλα, στο προσωπικό της πρώην ΣΚΤ που είναι στην ΑΑΜ, στη βάση της υφιστάμενης συμφωνίας μεταφοράς, παρέχεται η επιλογή συμμετοχής στο Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης ή της άμεσης επιστροφής τους στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Οι προτάσεις έχουν τεθεί προς τις συντεχνίες και προσβλέπουμε στη θετική τους ανταπόκριση με στόχο την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εντός των προσεχών βδομάδων.

Αναφορικά με το θέμα των εκποιήσεων υπογράμμισε ότι η λειτουργία ενός σταθερού και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου εκποιήσεων που θα διέπει τη λειτουργία των φυσικών και ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εκπλήρωση του επιχειρηματικού πλάνου ανακτήσεων, ειδικά για τις περιπτώσεις των στρατηγικών κακοπληρωτών. Σε περίπτωση αρνητικών (για την ΚΕΔΙΠΕΣ) αλλαγών στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο εκποιήσεων, θα επηρεαστεί αρνητικά και η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας. Αυτό συμπεριλαμβάνει και οποιανδήποτε επέκταση της αναστολής των εκποιήσεων με το σημερινό καθεστώς αναστολής να επηρεάζει το 54% του χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση από την Altamira.