Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €108,4 εκατομμυρίων ανακοίνωσε για το 2019 η Ελληνική Τράπεζα, με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της, Ιωάννη Μάτση, να διαβεβαιώνει πως η Ελληνική Τράπεζα «πατά σε γερές βάσεις και… τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει ακόμα πιο ισχυρή και καλύτερα εφοδιασμένη για να αντεπεξέλθει σε σημαντικές προκλήσεις», όπως την κρίση του κορωνοϊού.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα, τα καθαρά κέρδη για την 4η τριμηνία στα €19,1 εκατ σε σύγκριση με €30,1 εκατ. την προηγούμενη τριμηνία.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο τέλος του 2019 στα ψηλά επίπεδα του 19,98%, με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ακόμη ψηλότερα, στο 22,56%. Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) ανήλθε στο 55,6%.

Παράλληλα, ο δείκτης των ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το πρόγραμμα προστασίας περιουσιακών στοιχείων, διαμορφώθηκε στο 25,0%, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας ανέρχεται στο 512%, που αποτελεί από την ψηλότερη επίδοση μεταξύ των πέντε καλύτερων τραπεζών στην ευρωζώνη, όπως αναφέρεται.

«Τα οικονομικά μας αποτελέσματα για το 2019 αποδεικνύουν την ευρωστία και τη σταθερότητα της διευρυμένης πλέον Ελληνικής Τράπεζας. Η σημαντική μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, η ενισχυμένη κερδοφορία (κέρδη μετά τη φορολογία €108,4 εκατ. το 2019), καθώς και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,56%, αποδεικνύουν ότι η διευρυμένη Ελληνική Τράπεζα διαθέτει ένα στέρεο, βιώσιμο και μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο προστατεύει τις καταθέσεις των πελατών της, προσφέρει εμπιστοσύνη στους δανειολήπτες και δημιουργεί αξία για τους μετόχους της», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Μάτσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων το 2019 ανήλθε σε €131,6 εκατ, παρουσιάζοντας αύξηση 50% σε σύγκριση με €88 εκατ το 2018.

Παράλληλα, οι προβλέψεις απομείωσης δανείων το 2019 ανήλθαν σε €36,7 εκατ. σε σύγκριση με €68,5 εκατ το 2018, παρουσιάζοντας μείωση 46% σε ετήσια βάση.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε το 2019 σε 192 μονάδες βάσης σε σύγκριση με 196 μον. βάσης το 2018. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 67,5% το 2019, παρουσιάζοντας βελτίωση 2,1% σε ετήσια βάση.

Ο μικτές χορηγήσεις σε πελάτες το 2019 ανήλθαν σε €7,24 δισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας μείωση 5% σε ετήσια βάση, ενώ το 2019 παραχωρήθηκαν νέα δάνεια ύψους €812,3 εκατ. σε σύγκριση με €594 εκατ. το 2018. Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων της τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε στο 21,4% (31 Δεκεμβρίου 2018: 19,5%).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 40,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2019, έναντι 42,7% στο τέλος του 2018.

Ρευστότητα €5,4 δις

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το σύνολο των μετρητών και καταθέσεων του Ομίλου με άλλες τράπεζες και Κεντρικές Τράπεζες, ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε €5,4 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2018: €4,7 δισ.), σημειώνοντας αύξηση 14%, με τις καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες να ανέρχονται σε €4,96 δισ. «Οι κύριοι παράγοντες της αύξησης ήταν οι καθαρές ταμειακές εισροές από τη λήξη επενδύσεων καθώς και οι καθαρές ταμειακές εισροές από τις αποπληρωμές δανείων», αναφέρεται.

Μείωση 8% στις ΜΕΧ

Το χαρτοφυλάκιο των ΜΕΧ μειώθηκε κατά 8% μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μειώθηκε κατά 8% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Σε απόλυτους αριθμούς οι ΜΕΧ ανήλθαν σε €2,27 δισ στο τέλος του 2019, σε σύγκριση με €2,47 δισ το 2018. Όπως αναφέρεται, κατά το 2019, χορηγήσεις ύψους €216,8 εκατ. διαγράφηκαν (2018: €149,0 εκατ.) από τις οποίες τα €127,5 εκατ. σχετίζονται με μη συμβατικές διαγραφές.

Αν και η τράπεζα συνεχίζει τις εργασίες με τους συμβούλους της για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου ΜΕΧ, η διαδικασία παρουσιάζει καθυστέρηση λόγω του κορωνοϊού. «Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) και τις επιπτώσεις στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μιας ενδεχόμενης πώλησης ΜΕΧ είναι πιθανόν να διαφέρει από το αρχικό χρονοδιάγραμμα της τράπεζας», αναφέρεται στο κείμενο αποτελεσμάτων.

Εξάλλου, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,6 δισ. σε σύγκριση με €14,7 δισ. το 2018. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε στο 30,1% σε σύγκριση με 30,9% το 2018.

Τέλος, το σύνολο των επενδύσεων του Ομίλου σε χρεόγραφα ανήλθε σε €4,3 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 2018: €4,5 δισ.), το οποίο αντιπροσώπευε το 26,4% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων (31 Δεκεμβρίου 2018: 28,1%). Οι επενδύσεις του Ομίλου σε χρεόγραφα αποτελούνταν κυρίως από κυπριακά κυβερνητικά ομόλογα.

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ CEO ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΤΣΗ

“ Το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού αναδείχθηκε σε μια άνευ προηγουμένου κρίση για τον τομέα της υγείας σε όλο τον κόσμο, η οποία εξελίσσεται σε ένα ισχυρό σοκ για την παγκόσμια οικονομία, περιλαμβανομένης και της Κύπρου. Στην Ελληνική Τράπεζα δράσαμε άμεσα, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας της Τράπεζας λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την προστασία του προσωπικού και των πελατών μας. Βασική μας προτεραιότητα ήταν να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, προστατεύοντας ταυτόχρονα την υγεία του προσωπικού και του κοινού ευρύτερα. Αυτός είναι και ο λόγος που λειτουργούμε με μειωμένο δίκτυο καταστημάτων, εστιάζοντας στη μετάβαση και εκπαίδευση των πελατών μας στα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης όπως είναι οι ATM, τα ψηφιακά κανάλια και το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών. Σας διαβεβαιώ ότι η Ελληνική Τράπεζα πατά σε γερές βάσεις, και το σημαντικότερο είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει ακόμα πιο ισχυρή και καλύτερα εφοδιασμένη για να ανταπεξέλθει σε σημαντικές προκλήσεις, όπως είναι η παρούσα. Η Ελληνική Τράπεζα είναι έτοιμη να στηρίξει τους βιώσιμους πελάτες της, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, που θα επηρεαστούν από την κρίση του ιού Covid-19. Τα οικονομικά μας αποτελέσματα για το 2019 αποδεικνύουν την ευρωστία και τη σταθερότητα της διευρυμένης πλέον Ελληνικής Τράπεζας. Η σημαντική μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, η ενισχυμένη κερδοφορία (κέρδη μετά τη φορολογία €108,4 εκατ. το 2019), καθώς και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,56%, αποδεικνύουν ότι η διευρυμένη Ελληνική Τράπεζα διαθέτει ένα στέρεο, βιώσιμο και μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο προστατεύει τις καταθέσεις των πελατών της, προσφέρει εμπιστοσύνη στους δανειολήπτες και δημιουργεί αξία για τους μετόχους της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη, ενδυνάμωση και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι όλη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων και των στρατηγικών μας πλάνων. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους πελάτες μας που μας εμπιστεύονται και συνεχίζουν να συνεργάζονται μαζί μας, αλλά και το προσωπικό μας για τη σκληρή και εντατική τους εργασία, παραμένοντας προσηλωμένοι στο έργο τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. ”