Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοίνωσε ότι η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση και την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) ύψους €300 εκατομμυρίων, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN Programme) της.

Το Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και φέρει ετήσιο επιτόκιο ύψους 2.50%. Ο τόκος επί του Ομολόγου θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά και θα επανακαθορισθεί στις 24 Ιουνίου 2026. Το Ομόλογο λήγει στις 24 Ιουνίου 2027. Η Τράπεζα έχει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης στις 24 Ιουνίου 2026, υπό την ικανοποίηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων όπως ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις, περιλαμβανομένης της λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων.

Η έκδοση είχε σημαντική ζήτηση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον από περίπου 65 θεσμικούς επενδυτές και το τελικό βιβλίο προσφορών καλύφθηκε περισσότερο από δύο φορές, με την τελική τιμολόγηση να είναι κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερη από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης. Η συναλλαγή ακολουθεί την επιτυχή έκδοση ομολόγου δευτεροβάθμιου κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης τον Απρίλιο 2021 από την BOC Holdings.

Ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2021. Το Ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Το Ομόλογο αναμένεται να πληροί τα κριτήρια για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Η συναλλαγή βελτιώνει τον δείκτη Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL ratio) της Τράπεζας σε 18.37% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και σε 10.62% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (Leverage Ratio Exposure, LRE), σημαντικά πιο πάνω από την ενδιάμεση απαίτηση ύψους 14.94% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και 5.91% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (Leverage Ratio Exposure, LRE), με την οποία η Τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2022.

Η επιτυχία της συναλλαγής, ως προς τη συμμετοχή επενδυτών και την τελική τιμολόγηση, καταδεικνύει την αναγνώριση από τις αγορές της σημαντικής προόδου που έχει επιτύχει το Συγκρότημα στη βελτίωση του οικονομικό του προφίλ, καθώς και την εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών στην κυπριακή οικονομία, αναφέρεται.

Η τράπεζα προσθέτει ακόμη ότι η συναλλαγή αποτελεί την πρώτη έκδοση του Συγκροτήματος όσον αφορά ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας επιλέξιμα για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), θέτοντας τις βάσεις για παρόμοιες μελλοντικές εκδόσεις.

«Στην πρώτη έκδοση αυτού του είδους, η επιτυχία της υπερκάλυψης και της χαμηλής απόδοσης είναι ενδεικτική της στάσης που τηρούν πλέον οι αναλυτές απέναντί μας. Η όποια ψήφος εμπιστοσύνης προς την Τράπεζα, όμως, είναι και ψήφος για την κυπριακή οικονομία εν γένει. Η διαχείριση της κρίσης, αλλά και η αντίδραση του επιχειρηματικού κόσμου όλων των μεγεθών δέχονται επίσης τα εύσημα από τις αγορές μέσα από την στάση που τήρησαν σήμερα απέναντί μας» δήλωσε ο Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Κύπρου.

Οι BofA Securities, Citigroup, HSBC και Nomura και ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών της έκδοσης (Joint Lead Managers). H Stifel Nicolaus Europe Limited και η Τράπεζα ενήργησαν ως Co-Managers.

Η Sidley Austin LLP ενήργησε ως ο νομικός σύμβουλος της Τράπεζας ως προς το Αγγλικό Δίκαιο και οι Χρυσαφίνης και Πολυβίου ΔΕΠΕ ως οι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Κυπριακό Δίκαιο σε αυτή τη συναλλαγή.