Η Τράπεζα Κύπρου παρουσίασε την Παρασκευή στο προσωπικό της το 4ο από το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ) από το 2013, παραχωρώντας αποζημίωση μέχρι και €200.000 με στόχο την εθελούσια αποχώρηση 400 ατόμων. Το σχέδιο τίθεται σε ισχύ από σήμερα κα θα διαρκέσει μέχρι και τις 18 Οκτωβρίου.

Σε μήνυμά του προς το προσωπικό, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου, υπογράμμισε την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στην ανάκαμψη της τράπεζας, αλλά τόνισε την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητάς της σε ένα αρνητικό για τις τράπεζες περιβάλλον.

«Γνωρίζουμε τις πραγματικότητες και τις ζούμε καθημερινά. Η διασφάλιση της βιωσιμότητας της Τράπεζας μας είναι πρώτιστης σημασίας. Ενόψει του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος στον τραπεζικό τομέα, όπου τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά και τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται λόγω του αυστηρού ρυθμιστικού και εποπτικού περιβάλλοντος, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω εξορθολογισμό, περαιτέρω εκσυγχρονισμό και μείωση του κόστους λειτουργίας της τράπεζας», λέει ο κ. Νικολάου.

«Αντιμέτωποι με τις πιο πάνω προκλήσεις, συνεχίζει, «καλούμαστε να προβούμε σε σημαντικές αλλαγές του σημερινού μοντέλου λειτουργίας της τράπεζας, ώστε να είναι ανταγωνιστικό και να διασφαλίζει την επιτυχή πορεία του οργανισμού σε μακροχρόνια βάση. Ταυτόχρονα, πρέπει να επενδύσουμε στο πρόγραμμα ψηφιακής μεταμόρφωσης έτσι ώστε να απλοποιήσουμε την εκτέλεση των εργασιών μας και να προσφέρουμε βελτιωμένες εμπειρίες στους πελάτες μας».

Τέλος, ο κ. Νικολάου σημειώνει ότι «σε αυτό το κρίσιμο χρονικό σημείο για την Τράπεζα μας, το ΣΕΑ θα επιτρέψει σε πολλούς συναδέλφους να αποχωρήσουν ομαλά, με ένα αξιόλογο πακέτο ωφελημάτων, αφού αξιολογήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα και πάρουν τις δικές τους αποφάσεις».

Το ΣΕΑ

Βάσει των προνοιών του σχεδίου, δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μόνιμα μέλη του προσωπικού της Τράπεζας Κύπρου και όλων των θυγατρικών εταιριών, τα οποία έχουν συνεχιζόμενη υπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών και αφυπηρετούν το 2020 και μετά, με την τράπεζα να διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης οποιουδήποτε αιτήματος κατά την απόλυτη κρίση της.

Τα μέλη του προσωπικού που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο ΣΕΑ και θα το επιλέξουν, θα δικαιούνται σε χαριστική αποζημίωση η οποία προκύπτει από τα έτη υπηρεσίας επί τον ετήσιο μισθό και επί ενός συντελεστή που αποτελεί συνδυασμό της ηλικίας και των ετών υπηρεσίας (Αποζημίωση = Έτη Υπηρεσίας Χ Ετήσιος Μισθός Χ Συντελεστής Ηλικίας& Ετών Υπηρεσίας).

Σημειώνεται πως το μέγιστο ποσό χαριστικής αποζημίωσης δεν θα ξεπερνά το 70% των υπολειπομένων μισθών μέχρι την κανονική αφυπηρέτηση και το ποσό της χαριστικής αποζημίωσης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των €200.000.

Επίσης, στα μέλη του προσωπικού που αποχωρούν θα παρέχεται ιατροφαρμακευτική κάλυψη με το ΤΥΕΤΥΚ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αποχώρησης τους, η οποία θα καλύπτει και τα υφιστάμενα εξαρτώμενα των μελών του προσωπικού, τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί στο Ταμείο Υγείας.

Θα παρέχεται ακόμη ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση θανάτου για 2 χρόνια από την ημερομηνία αποχώρησής τους. Η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης παύει να ισχύει σε περίπτωση που το μέλος του προσωπικού αναλάβει άλλη εργασία ή η ημερομηνία κανονικής αφυπηρέτησης επέλθει πριν τη συμπλήρωση των 2 χρόνων.

Σημειώνεται ότι κατόπιν έγκρισης του Εφόρου Φορολογίας, το εφάπαξ ποσό που θα καταβληθεί σαν χαριστική αποζημίωση βάσει του ΣΕΑ δεν θα υπόκειται σε φορολογία.

Με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, στις εξαιρετικές περιπτώσεις παράτασης της αποχώρησης του μέλους του προσωπικού, το ποσό της αποζημίωσης δεν θα ξεπερνά το 70% των υπολειπόμενων μισθών για την περίοδο μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης ως η εν λόγω περίοδος καθορίζεται βάσει της ημερομηνίας λήξης της επιπρόσθετης περιόδου.

Τέλος, τα μέλη του προσωπικού που θα αποχωρήσουν θα δικαιούνται το σε πίστη τους ποσό στο Ταμείο Προνοίας (εισφορές υπαλλήλου και εργοδότη).

Με βάση ενημέρωση της τράπεζας, ο αριθμός των 400 ατόμων αποτελεί τη χρυσή τομή μεταξύ της μη διατάραξης της ομαλής λειτουργίας, της επιθυμητής μείωσης και του συνολικού κόστους του σχεδίου.

Πάντως, η τράπεζα σε ενημερώσεις της χαρακτηρίζει το σχέδιο ως γενναιόδωρο και προειδοποιεί πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εκπονηθεί άλλο, καλύτερο σχέδιο στο προβλέψιμο μέλλον, ενώ έγιναν οι σχεδιασμοί που προβλέπουν την κατάργηση σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας.

Το Σχέδιο αυτό θα υλοποιηθεί αν αυτό κριθεί αναγκαίο, και μετά από την απαιτούμενη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, μια αναφορά που παραπέμπει σε πλεονασμούς.

Υπενθυμίζεται πως στο τελευταίο σχέδιο της Τράπεζας, που υποβλήθηκε το 2016, αποχώρησαν 359 εργαζόμενοι με το συνολικό κόστος να φτάνει τα €57εκ, με τη μέση δαπάνη να ανέρχεται σε €159.000 ανά άτομο. Πρόκειται για το 4ο σχέδιο που κατατίθεται από τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013 και εντεύθεν.