Προειδοποίηση για «αυξημένες οργανικές προβλέψεις» κατά το 1ο τρίμηνο του 2020 λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας ελέω της πανδημίας του κορωνοϊού, εξέδωσε η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το 2019.

Η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρή ζημιά ύψους €70 εκατομμυρίων για το 2019, με τα αποτελέσματα να επηρεάζονται κατά το τελευταίο τρίμηνο (καθαρές ζημιές €186 εκατ) κυρίως λόγω αυξημένων υψηλών προβλέψεων έπειτα από την αναβολή της συναλλαγής πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων (Helix 2), αλλά και της επίπτωσης από το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης.

Η Τράπεζα ενημερώνει πως αναμένεται να προκύψουν «αυξημένες οργανικές προβλέψεις» το πρώτο τρίμηνο του 2020 λόγω του πανδημίας του κορωνοϊού, οι οποίες στο παρόν στάδιο δεν μπορούν να προσδιοριστούν.

«Λόγω της υφιστάμενης οικονομικής αβεβαιότητας, στο παρόν στάδιο δεν είμαστε σε θέση να έχουμε καλή εκτίμηση του μελλοντικού αντίκτυπου του COVID-19 στα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος. Συνέπεια των υφιστάμενων δύσκολων οικονομικών συνθηκών λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19, θα αναθεωρήσουμε τις μακροοικονομικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός των πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 για το α’ τρίμηνο 2020 με βάση τη σχετική κανονιστική καθοδήγηση, και αναμένουμε ότι δύναται να προκύψουν αυξημένες οργανικές προβλέψεις για το α’ τρίμηνο 2020, αν και στο παρόν στάδιο το μέγεθος δεν μπορεί να προσδιοριστούν», τονίζει σε δήλωσή του ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου.

Όπως σημειώνει, «παρόλο που στο παρόν στάδιο παρατηρούμε χαμηλότερα έσοδα από συναλλαγές και χαμηλότερη ζήτηση για δάνεια, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας δεν έχουμε καλή εκτίμηση του πιθανού μελλοντικού αντίκτυπου του ιού COVID-19 στα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και επομένως δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε καθοδήγηση για το τρέχον έτος».

«Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι ότι η καλή κεφαλαιακή θέση και η ισχυρή ρευστότητα της Τράπεζας, μας επιτρέπουν να στηρίξουμε τους πελάτες μας αυτή την περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, διαδραματίζοντας τον ρόλο μας για περιορισμό των επιπτώσεων αυτής της πανδημίας στην Κύπρο.

Με βάση τα αποτελέσματα, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) υποχώρησε ελαφρώς στο 14,8% (από 15,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου 219), ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 18.0%, σε σύγκριση με 18.2% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Ωστόσο ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) αυξήθηκε 54%, από 51% το τρίτο τρίμηνο του έτους, και 52% στο τέλος του 2018.

Οι συνολικές ΜΕΧ του συγκροτήματος ανήλθαν στο τέλος του 2019 διαμορφώθηκαν στο 30,3% του συνολικού χαρτοφυλακίου ή σε €3,9 δις (καθαρά ΜΕΧ μετά από προβλέψεις €1,8 δισ), από €4,08 δις το τρίτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με την τράπεζα η οργανική μείωση των ΜΕΧ ανήλθε σε €889 εκατ. το 2019, ενώ τα νέα δάνεια για όλο το έτος ανήλθαν στα €2 δις, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από το 2015.

Τα συνολικά έσοδα της τράπεζας για το 2019 ανήλθαν σε €651 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 1% σε ετήσια βάση, με τα καθαρά έσοδα από του τόκους ανέρχονται σε €344 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με το 2018 (€331) εκατ. Τα συνολικά έσοδα του συγκροτήματος το 2019 ανήλθαν σε €410 εκατ., εκ τω οποίων τα €212 εκατ σε κόστος προσωπικού (αυξημένα κατά 4% σε σχέση με το 2018), ενώ τα άλλα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €165 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με €156 εκατ. το 2018. Οι πιστωτικές ζημιές για το 2019 διαμορφώθηκαν σε €146 εκατ, αυξημένες κατά 8% σε σύγκριση με €135 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο το 2019 αυξήθηκε στο 1,90% σε ετησιοποιημένη βάση από 1,82% το προηγούμενο έτος, ενώ δείκτης κόστους προς έσοδα αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, στο 63% το 2019.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η τράπεζα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους μείωσε το προσωπικό της κατά 11%, με μεικτή ετήσια εξοικονόμηση στα έξοδα προσωπικού ύψους 13%.

Παράλληλα, η τράπεζα μείωσε τον αριθμό των καταστημάτων της κατά 18%, ενώ τον Μάρτιο φέτος εισήγαγε τέλη ρευστότητας (liquidity fees) σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών.

Νέος δανεισμός πέραν των €2 δισ.

Τα συνολικά δάνεια του συγκροτήματος ανήλθαν σε €12.822 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με €13,035 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και €15,900 εκατ. στο τέλος του 2018.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το δ’ τρίμηνο 2019 ανήλθε σε €443 εκατ.,σε σύγκριση με €491 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2019 (μειωμένος κατά 10% σε τριμηνιαία βάση), με τα νέα δάνεια για όλο το 2019 να ανέρχονται σε €2,045 εκατ. σε σύγκριση με €1,870 εκατ. για το έτος 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση. Ο νέος δανεισμός έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα νέου δανεισμού από το 2015, αναφέρει η τράπεζα.

Στο τέλος του 2019, η τράπεζα κατείχε μερίδιο αγοράς επί των δανείων 41.1% σε σύγκριση με 40.8% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, και 45.4% στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €16,692 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε σύγκριση με €16.473 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και €16,844 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018, παραμένοντας γενικά αμετάβλητες σε ετήσια βάση.

Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 35.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε σύγκριση με 34.6% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 79% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και 89% του συνόλου των υποχρεώσεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις (μετά τις προβλέψεις) ανήλθε σε 64% στις 31 Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με 66% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και 65% στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Ο δείκτης Δ/Κ έφτασε στο μέγιστο του 151% στις 31 Μαρτίου 2014.

Εξάλλου, στο τέλος του 2019, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 208% (σε σύγκριση με 218% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και 231% στις 31 Δεκεμβρίου 2018) και πληρούσε τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%, με το πλεόνασμα ρευστότητας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε €3.2 δις σε σύγκριση με €3.0 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, €3.8 δις στις 30 Ιουνίου 2019, €2.7 δις στις 31 Μαρτίου 2019και €3.1 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Σημειώνεται ότι η αύξηση το β’ τρίμηνο 2019 αντικατοπτρίζει αύξηση €1.2 δις στην ρευστότητα από την ολοκλήρωση του σχεδίου Helix, ενώ η μείωση το γ’ τρίμηνο του 2019 αντικατοπτρίζει την αποπληρωμή χρηματοδότησης από την ΕΚΤ (ΣΠΠΜΑ ΙΙ)ύψους €830 εκατ.

Αγορά κυπριακών ομολόγων €295 εκτ

Στα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας περιλαμβάνονταν στο τέλος του 2019 ομόλογα, κρατικά αξιόγραφα και μετοχές ύψους €1,9 δις σε σύγκριση με €1,5 στο τέλος του 2018.

Επιπλέον, στις 24 Απριλίου 2020, όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα, το Συγκρότημα κατείχε κυπριακά κρατικά ομόλογα ονομαστικής αξίας €772 εκατ. (σε σύγκριση με €477 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019), εκ των οποίων €350 εκατ. κατέχονται στο χαρτοφυλάκιο στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων και €422 εκατ. στο χαρτοφυλάκιο που κατέχεται σε αποσβεσμένο κόστος.

«Η αύξηση από το προηγούμενο έτος οφείλεται κυρίως στη συμμετοχή του Συγκροτήματος σε έκδοση κυπριακών κρατικών αξιογράφων 52 εβδομάδων, τον Απρίλιο 2020», αναφέρεται.